Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1068/4-3-2014 Κοινοποίηση της 414/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ελεγκτική αρμοδιότητα και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης για την ορθή απόδοση εισφοράς 8% στο σχηματισμένο εγγυητικό κεφάλαιο των φιαλών υγραερίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 8
Ταχ.Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3375203
FAX:210-3375354

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-ΕΕ4

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ.1068

ΠΡΟΣ:ΩΣ Π.Δ.

Θέμα : Κοινοποίηση της 414/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ελεγκτική αρμοδιότητα και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης για την ορθή απόδοση εισφοράς 8% στο σχηματισμένο εγγυητικό κεφάλαιο των φιαλών υγραερίου.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 414/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β'), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την οποία:

α) Η ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή και εμπρόθεσμη απόδοση της εισφοράς του ν.δ. 4359/1964 (άρθρο 3 παρ.2) ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η δε είσπραξη της τυχόν οφειλομένης εισφοράς επιδιώκεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. με νόμιμο τίτλο την καταλογιστική πράξη του οργάνου στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα του πρώην Υπουργού Εμπορίου προς καταλογισμό της.

β) Η κατά τα ανωτέρω προβλεπομένη διαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως της εισφοράς δεν καθιστά ούτε επιτρεπτή ούτε αναγκαία την άσκηση αγωγής, το δε δικαίωμα του Δημοσίου για τον καταλογισμό της τυχόν οφειλομένης εισφοράς παραγράφεται μετά είκοσι έτη από τη γένεση της σχετικής αξιώσεώς του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
X. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!