Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ν.Σ.Κ. 26/2022 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για τους Λειτουργούς και τους πρώην Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αριθμ. απόφ. 26 

ΦΕΚ B’ 144/20.01.2022 

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για τους Λειτουργούς και τους πρώην Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 57 και της παρ. 9 του άρθρου 122 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α' 170), 

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), 

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 9 και 12 αυτού, 

δ) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 

2. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ (Β' 3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Ελαχιστοβάθμιου Αναλυτικού Λογαριασμού 2420901001 του τακτικού προϋπολογισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ε.Φ. 1023-401-0000000) για τα οικονομικά έτη 2022 και εφεξής, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς και εκ των προτέρων, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση απόφασης του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 

5. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για τους Λειτουργούς ή πρώην Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, βάσει των οποίων παρέχεται νομική υπεράσπιση ή κάλυψη δικαστικών εξόδων ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσης άλλων δικαστηρίων στους Λειτουργούς και στους πρώην Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται ή συμμετέχουν στην ποινική δίκη για υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ως λειτουργών του Ν.Σ.Κ., ως ακολούθως: 

Α. Νομική υπεράσπιση από Λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

1. Ο Λειτουργός ή πρώην Λειτουργός του Ν.Σ.Κ., που εξετάζεται ή διώκεται ή ενάγεται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του ως λειτουργού του Ν.Σ.Κ., δύναται να επιλέξει να παρασταθεί και να εκπροσωπηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή πάσης φύσεως άλλων δικαστηρίων από Λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η υπεράσπιση αυτή μπορεί να παρέχεται και κατά στάδια της οικείας δικαστικής διαδικασίας (προκαταρκτική εξέταση, ανάκριση ή προανάκριση, ακροατήριο, άσκηση αγωγής, ένδικα μέσα κ.λπ.). 

2. Για την παροχή νομικής υπεράσπισης, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ. αίτηση με όλα τα σχετικά έγγραφα, που αποδεικνύουν ότι δικαιούται την αιτούμενη υπεράσπιση. 

3. Η αίτηση αυτή και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. από έναν Αντιπρόεδρο και δύο Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή εισηγείται προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. την αποδοχή ή μη του αιτήματος, δικαιούται δε να ζητήσει συμπλήρωση των σχετικών ή διευκρινίσεις από τον αιτούντα, καθώς και από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας που χειρίζεται την οικεία υπόθεση. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. εκδίδει απόφαση για την αποδοχή ή μη του αιτήματος παροχής νομικής υπεράσπισης. Η απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. γνωστοποιείται στον αιτούντα από το Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ. με κάθε πρόσφορο μέσο. 

4. Για την παροχή νομικής υπεράσπισης στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρκεί η υποβολή σχετικού αιτήματος. 

5. Η εκπροσώπηση από Λειτουργό του Ν.Σ.Κ. αποκλείει την παράλληλη εκπροσώπηση του δικαιούχου από δικηγόρο της επιλογής του.

Β. Νομική υπεράσπιση από δικηγόρο - Κάλυψη εξόδων 

1. Ο Λειτουργός ή πρώην Λειτουργός του Ν.Σ.Κ., που εξετάζεται ή διώκεται ή ενάγεται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του ως λειτουργού του Ν.Σ.Κ., δύναται να επιλέξει να παρασταθεί και να εκπροσωπηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή πάσης φύσης άλλων δικαστηρίων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από δικηγόρο της επιλογής του. 

2. Στην περίπτωση αυτή για την καταβολή των εξόδων της δικαστικής διαδικασίας υποβάλλεται στο Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ., είτε ξεχωριστή αίτηση για τα έξοδα κάθε σταδίου και βαθμού της εν λόγω διαδικασίας, είτε αίτηση για το σύνολο των εξόδων της μετά την αμετάκλητη περάτωση της υπόθεσής του. 

3. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. εκδίδει απόφαση για την αποδοχή ή μη του αιτήματος καταβολής των εξόδων κατά τη διαδικασία της παρ. Α3. Η απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. γνωστοποιείται στον αιτούντα από το Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ. με κάθε πρόσφορο μέσο. 

4. Για την καταβολή των εξόδων στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. αρκεί η υποβολή σχετικού αιτήματος. 

5. Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Προέδρου απορριπτικής του αιτήματος για καταβολή των εξόδων κατά η διάρκεια της δίκης, τα έξοδα αυτά καταβάλλονται, μετά την αμετάκλητη περάτωση της υπόθεσης με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ, εφόσον εκδοθεί: 

i. στις ποινικές υποθέσεις, αμετάκλητη απόφαση με την οποία κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των κατηγοριών ή αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου το οποίο παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον του ή πράξη που θέτει την υπόθεση στο αρχείο, 

ii. στις αστικές υποθέσεις, αμετάκλητη δικαστική απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αγωγή που ασκήθηκε εναντίον του. 

6. Εάν ο αιτών νομική υπεράσπιση παραστάθηκε στην ποινική δίκη για υποστήριξη της κατηγορίας και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, τα έξοδα στα οποία έχει προβεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταβάλλονται μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, εφόσον έχει δημοσιευθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει η διάπραξη σε βάρος του εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. 

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η αίτηση για την καταβολή των εξόδων του προς το Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ. πρέπει να συνοδεύεται από: 

i. Πρωτότυπο τιμολόγιο - απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της νομικής υπεράσπισης. 

ii. Νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν τα δικαστικά έξοδα. iii. Πίνακα δαπανών του δικηγόρου, που θα απεικονίζει και το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς, θα καταβάλλεται μόνο το τριπλάσιο. 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, στην οποία θα βεβαιώνει το διαδικαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση, ότι ο πίνακας δικηγόρου που συνοδεύει τα δικαιολογητικά υποβάλλεται για πρώτη φορά, ότι δεν του έχουν καταβληθεί στο παρελθόν τα εν λόγω έξοδα και ότι σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του ν. 4831/2021, θα επιστρέψει στο Ν.Σ.Κ. τα ποσά που του καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

v. Γνωστοποίηση τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 3 της, υπ’ αρ. 2/107929/0026/1.12.2013 υπουργικής απόφασης, για περιπτώσεις πρώην Λειτουργών. 

vi. Επικυρωμένα αντίγραφα των πράξεων ή/και βουλευμάτων ή/και δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Προέδρου περί καταβολής των εξόδων για το αντίστοιχο στάδιο ή βαθμό δικαστικής διαδικασίας. vii. Επικυρωμένα αντίγραφα των πράξεων ή/και αμετάκλητων βουλευμάτων ή/και αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο αυτών, στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Προέδρου απορριπτικής του αιτήματος για καταβολή των εξόδων ή υποβολής ενιαίας αίτησης μετά την αμετάκλητη περάτωση της υπόθεσης. 

8. Οι δαπάνες των δικαιούχων υπεράσπισης ελέγχονται, ως προς τη συμφωνία τους με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4831/2021, από το Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ., το οποίο εκδίδει σχετική βεβαίωση, που διαβιβάζει μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και το αντίγραφο της απόφασης του Προέδρου για κάλυψη των εξόδων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και ειδικότερα στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών και Πληρωμών για τους Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. και στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τους πρώην 

Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. Τα Τμήματα αυτά μεριμνούν για τον δημοσιονομικό έλεγχο των δαπανών των δικαιούχων υπεράσπισης, την εκκαθάριση και την εξόφλησή τους και συντάσσουν, αντίστοιχα, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) και την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4831/2021 (Α' 170), την πράξη εκκαθάρισης και την κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ. 

9. Κατά την έναρξη κάθε οικονομικού έτους εκδίδεται οίκοθεν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων συγκεντρωτική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως προαπαιτούμενο για την οποιαδήποτε περαιτέρω κάλυψη των σχετικών εξόδων εκπροσώπησης του δικαιούχου νομικής υπεράσπισης από δικηγόρο της επιλογής του. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται, το αργότερο, μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

Γ. Γενικές διατάξεις 

1. Στις παραπάνω δίκες, καθώς και σε εκείνες στις οποίες ο Λειτουργός ή πρώην Λειτουργός του Ν.Σ.Κ. έχει την ιδιότητα του ενάγοντος ή συμμετέχει στην ποινική δίκη για υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις που αφορούν ή έχουν ως αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων του ή συνδέονται με την ιδιότητά του, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του Ν.Σ.Κ. 

2. Για κάθε Λειτουργό ή πρώην Λειτουργό του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έτυχε νομικής υπεράσπισης ή καταβολής δαπανών, τηρείται από το Γραφείο Κύριου Προσωπικού της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ. ειδικός φάκελος στον οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Προέδρου για παροχή νομικής υποστήριξης, οι προσκομιζόμενες αγωγές ή κλήσεις ή πράξεις ή διατάξεις ή βουλεύματα ή δικαστικές αποφάσεις κ.λπ., καθώς και τα αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής, σε περίπτωση που ο δικαιούχος έτυχε νομικής υποστήριξης από δικηγόρο της επιλογής του. Το παραπάνω Γραφείο στο τέλος κάθε έτους ενημερώνεται, κατόπιν υποβολής σχετικού έγγραφου αιτήματος, από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τη διαδικαστική εξέλιξη και την έκβαση των παραπάνω υποθέσεων.

Δ. Επιστροφή καταβληθέντων ποσών στο Ν.Σ.Κ. 

Ο δικαιούχος νομικής υπεράσπισης υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα καταβληθέντα σε αυτόν ποσών, εάν καταδικασθεί αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του. Στη περίπτωση αυτή, το αρμόδιο, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. Β.8, Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων καλεί εγγράφως τον υπόχρεο να καταβάλει εντός τριών μηνών τα σχετικά ποσά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αποστέλλοντας τον αναλυτικό κατάλογο με τις διενεργηθείσες καταβολές. 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμμορφωθεί, το συνολικό ποσό θα εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. 

Ε. Παραγραφή αξιώσεων 

Το δικαίωμα κάλυψης των δικαστικών εξόδων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4831/2021, παραγράφεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 140 του ν. 4270/2014, μετά την παρέλευση διετίας, η οποία αρχίζει από την έκδοση της πράξης που θέτει την υπόθεση στο αρχείο ή τη δημοσίευση του αμετάκλητου βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου που παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον του ή της αμετάκλητης απόφασης, με την οποία κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των κατηγοριών ή απορρίπτεται η αγωγή που ασκήθηκε εναντίον του ή από την οποία προκύπτει η διάπραξη σε βάρος του εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. 

ΣΤ. Κάλυψη εξόδων στις εκκρεμείς υποθέσεις. 

Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής, εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2022 

Η Πρόεδρος 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΩΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!