Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 288/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 563/11.12.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας, επιμέρους καθηκόντων και διαδικασίας άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιθεώρησης των λειτουργών του Ν.Σ.Κ.» (Β΄ 4905).

Αριθμ. απόφ. 288

ΦΕΚ Β 3718/12.08.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 563/11.12.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας, επιμέρους καθηκόντων και διαδικασίας άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιθεώρησης των λειτουργών του Ν.Σ.Κ.» (Β΄ 4905).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIKΩN

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 1, 8 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12Α του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και Υπαλλήλων του» (Α΄ 324),

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ, με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπ’ αρ. 563/11.12.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας, επιμέρους καθηκόντων και διαδικασίας άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιθεώρησης των λειτουργών του Ν.Σ.Κ.» (Β΄ 4905).

3. Την πρόταση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., υπό στοιχεία ΕΜΠ432/27.7.2021.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 7, της υπ’ αρ. 563/11.12.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας, επιμέρους καθηκόντων και διαδικασίας άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιθεώρησης των λειτουργών του Ν.Σ.Κ.» (Β΄ 4905), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 4

Αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων

1. Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., που γίνεται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης, εξετάζεται, ιδίως, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία στην αξιολογούμενη υπηρεσιακή μονάδα, το έργο που έχει εκτελεστεί κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα, η ενημερότητα της υπηρεσιακής μονάδας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ορθολογική στελέχωσή της σε κύριο προσωπικό, η ισομερής και δίκαιη κατανομή των υποθέσεων στους υπηρετούντες σε αυτήν και οι λόγοι απόκλισης ως προς τη χρέωση, η καταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η επαρκής γραμματειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη του Γραφείου. Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη των μελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτές, η οποία διατυπώνεται με προσωπική και κατ’ ιδίαν επικοινωνία καθενός από αυτά, με το μέλος του Γραφείου Επιθεώρησης το οποίο διενεργεί την Επιθεώρηση.

Άρθρο 7

Προσφυγή του επιθεωρούμενου 1… 2,……3. Ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. που επιθεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης ή τον αναπληρωτή του, έχει δικαίωμα, μέσα στην ίδια παραπάνω αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους Παρέδρους και Δικαστικούς Πληρεξουσίους του Ν.Σ.Κ. στην περίπτωση όπου στην Έκθεση Επιθεώρησης δεν έχει χαρακτηριστεί «εξαίρετος» σε όλα τα κριτήρια. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται μέσα σε εύλογο χρόνο από την κατάθεση της προσφυγής.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!