Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1183/22-7-2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 22.7.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
II.Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο
30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο 210-3645615/378
Fax 210- 3645413
E-mail dfpa .a1@1992.syzefxis.gov.gr

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1856/29-7-2013

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Αθήνα, 22.7.2013

ΠΟΛ. 1183/22-7-2013

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 22.7.2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'/7.11.2000), όπως ισχύουν:

α) της παραγράφου 9 περίπτωση α' του άρθρου 36,

β) των παραγράφων, 1 περίπτωση α' και 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α'/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

3. Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΕΚ 44Β'/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦπΑ» και ΠΟΛ 1129/2013 (ΦΕΚ 1365 Β'/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 - ΦΠΑ ΕΚΔοΣη 2η 2011, Φ2 TAXIS».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β'/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτρονική υποβολή τους κατά την 22.7.2013.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 22η Ιουλίου 2013 μέχρι και την 24η Ιουλίου 2013.

2. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!