Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 105164/337/0015/23.10.2007 α) Χρησιμοποίηση ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση Δελτίων Αποστολής τηεταιρίας “Αττική Οδός Α.Ε.” β) Καταχώριση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992.

105164/337/0015/23.10.2007

ΘΕΜΑ: α) Χρησιμοποίηση ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση Δελτίων Αποστολής τηεταιρίας “Αττική Οδός Α.Ε.” β) Καταχώριση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992.

Με την από 24.5.2007 αίτησή σας, η οποία συμπληρώθηκε με την από 24.9.2007 επιστολή σας, ζητάτε την απαλλαγή της επιχείρησής σας από τη σήμανση των δελτίων αποστολής που εκδίδετε κατά την παράδοση πομποδεκτών στους συνδρομητές- πελάτες σας, με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. 1037084/289/0015/ΠΟΛ 1114/26.4.2001, λαμβανομένου υπόψη α) ότι οι μηνιαίοι λογαριασμοί διελεύσεων που επέχουν θέση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών απαλλάσσονται από τη σήμανση με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ και β) ότι το λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιείτε δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί με φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ. Επίσης, ρωτάτε εάν οι λογαριασμοί διοδίων συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών- προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Ως προς το πρώτο θέμα, όπως διευκρινίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας στις 15.10.2007 με τη συμμετοχή εκπροσώπων σας, η επιχείρησή σας θα διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα σύνδεσης του λογισμικού της με τους μηχανισμούς σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ και εφόσον κριθεί σκόπιμο θα επανεξετάσει την υποβολή ή μη εκ νέου, όμοιου αιτήματος.

Ως προς το δεύτερο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε έτος συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Περαιτέρω στην παράγραφο ε΄ της εγκυκλίου 1076242/524/0015/ΠΟΛ 1163/30.6.1994 προβλέπονται ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες κατ΄ εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις, μεταξύ δε αυτών είναι και τα διόδια και κατά συνέπεια οι λογαριασμοί διοδίων δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!