Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπολογισμός Ε.Ν.Φ.Ι.Α

Ο παρακάτω τρόπος υπολογισμού αφορά τον ΕΝΦΙΑ έτους 2021 και νωρίτερα
Ακίνητο Φόρος  
Σύνολο κύριου φόρου  
Προσθήκη ακινήτου
Ακίνητο Φορολογητέα αξία  
Σύνολο συμπληρωματικού φόρου

Ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 - 300.000 0,0%
300.000,01 - 400.000 0,1%
400.000,01 - 500.000 0,2%
500.000,01 - 600.000 0,3%
600.000,01 - 700.000 0,6%
700.000,01 - 800.000 0,7%
800.000,01 - 900.000 0,8%
900.000,01 - 1.000.000 0,9%
Υπερβάλλον 1,0%

Με βάση το σύνολο των δικαιωμάτων που έχετε εισάγει αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή (#total#), ο συμπληρωματικός φόρος που προκύπτει είναι: #tax# €

Στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σύμφωνα με την παράγραφο Β.2 του παρόντος. Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Σύμφωνα με της παραγράφου 3 του άρθρου 5 για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4223/2013 και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5‰). Στην συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013,

β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ' της παραγράφου Β.1 και η' της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,

γ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Συνεπώς με βάση το σύνολο των δικαιωμάτων που έχετε εισάγει αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή (#total#) ο συμπληρωματικός φόρος που προκύπτει είναι: #total# * 5‰ = #tax#

Σύμφωνα με της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β', ε', στ' και ζ' του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

Στην συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013,

β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ' της παραγράφου Β.1 και η' της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,

γ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Συνεπώς με βάση το σύνολο των δικαιωμάτων που έχετε εισάγει αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή (#total#) ο συμπληρωματικός φόρος που προκύπτει είναι: #total# * 2,5‰ = #tax#

Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου που αναλογεί στο γήπεδο προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση η οποία λαμβάνει υπόψην της όλους τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του φόρου:

Σημ: Οι συντελεστές που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα του φόρου έχουν συμπεριληφθεί με 1 (ένα) κατά τον υπολογισμό και εμφανίζονται για λόγους πληροφοριακούς χωρίς να αλλάζουν τελικά το γινόμενο

#formula#

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου στα γήπεδα στην παρ. Β.2 του άρθρου 4 του Ν.4223/2013

Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου που αναλογεί στο οικόπεδο προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία.

Το οικόπεδο έχει αρχική τιμή οικοπέδου #to# όπως αυτή προκύπτει από τον σχετικό πίνακα των Αντικειμενικών Αξιών που μπορείτε να δείτε εδώ.

Συνεπώς η φορολογητέα αξία του οικοπέδου προκύπτει ως εξής:

#faoformula#

ενω η μοναδιαία αξία του είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του και ισούται με #fao# / #area# = #ma#

Λαμβάνοντας τελικά υπόψη όλα τα στοιχεία του οικοπέδου ο φόρος προκύπτει ως εξής:

#formula#

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου στα οικόπεδα στην παρ. Β.2 του άρθρου 4 του Ν.4223/2013

Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου που αναλογεί στο κτίσμα προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση η οποία λαμβάνει υπόψην της όλους τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του φόρου:

Σημ: Οι συντελεστές που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα του φόρου έχουν συμπεριληφθεί με 1 (ένα) κατά τον υπολογισμό και εμφανίζονται για λόγους πληροφοριακούς χωρίς να αλλάζουν τελικά το γινόμενο

#formula#

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου στα κτίσματα στην παρ. Β.1 του άρθρου 4 του Ν.4223/2013