Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και φορολογική δήλωση

Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το 2022 η Μητέρα μου κληρονόμησε από τον Θάνατο του πατέρα μου ένα αυτοκίνητο 999 κυβικών μοντέλο του 2013. Αφού κάναμε την απαραίτητη διαδικασία με τον συμβολαιογράφο την ίδια ημέρα που το μετέφερε στο όνομα της με παράβολο μεταβίβασης 75 ευρώ, μου το μεταβίβασε σε εμένα τον γιο της με διαδικασία κανονικής μεταβίβασης και παράβολο 135 ευρώ. Είμαι άνεργος και το 2022 έπαιρνα ταμείο ανεργίας 448 ευρώ. Πως θα το δηλώσω στην φορολογική μου δήλωση κωδ: 719? Επιπλέον στην φορολογική της μητέρας μου πως πρέπει να δηλωθεί έτσι ώστε να φανεί αγοροπωλησία κωδ: 781. ? Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό αγοράς που πρέπει να δηλώσω έτσι ώστε να μην μου προκύψει κανένας φόρος.?
Δεν επέλεξα την διαδικασία γονικής παροχής γιατί ήθελε ξανά συμβολαιογραφικά έξοδα και είδη είχα πληρώσει για τον θάνατο του πατέρα μου προκειμένου να έρθει στο όνομα της μητέρας μου. Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

1. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο διαβίωσης) επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης  για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά  ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,
Το ποσό αυτό μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, κατά ποσοστό ως εξής:
αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη.
ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.
Άρα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ετήσιο τεκμήριο 4000 μείον 30%, δηλαδή 2.800 και ανάλογα με το μήνα που το αγοράσατε περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσο η ιδιοκτησία σας.
2. Για τη δαπάνη απόκτησης: Την τιμή πώλησης και αγοράς την καθορίζουν οι αντισυμβαλλόμενοι και εξαρτάται από την κατηγορία και την κατάσταση του αυτοκινήτου. Στην πράξη ο πωλητής και ο αγοραστής ανταλλάσσουν από μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν το τίμημα πώλησης ο ένας και αγοράς ο άλλος. Το τίμημα αυτό δηλώνεται εκατέρωθεν.
3. Τέλος σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήρια διαβίωσης), μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση των φορολογουμένων που είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση