Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Λήψη Μερίσματος Ν.Ε.Π.Α. από μέλος Δ.Σ.

Παρακαλώ πολύ για την βοήθειά σας, Η περίπτωση αφορά σε Διευθύνοντα σύμβουλο ΝΕΠΑ (Φυσικό Πρόσωπο) ο οποίος είναι και μέτοχος και θα πάρει μέρισμα από τα κέρδη της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα:
 
1) Ν.27/1975, Άρθρο 2  Παρ. 1:  

Άρθρον 2.
1.Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ' όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων.

2) Νόμος 4172/2013 Άρθρο 12 παρ. 2 Περ.δ:
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

3) Νόμος 4926/2022 Αρθρο 65  Παρ. 1 & 2:
2. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου και Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων:
α. η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α'167),
β. η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,
γ. οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά αρχεία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν σε πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,
δ. οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,
ε. η κεφαλαιοποίηση των κερδών, και
στ. η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.

4) Νόμος 4926/2022 , Άρθρο 37 :
1. Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3), τουλάχιστον, φυσικά πρόσωπα ως μέλη, μετόχους ή μη.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ταυτίζεται με αυτή του Διευθύνοντα Συμβούλου.
3. Η Ν.Ε.Π.Α. εκπροσωπείται από το διευθύνοντα σύμβουλο.

Σωστά καταλαβαίνω ότι όταν γίνεται διανομή μερίσματος ΝΕΠΑ προς μέτοχο ο οποίος είναι μέλος ΔΣ, τότε εκείνος θα φορολογηθεί για το εισόδημα αυτό?  Η παρακράτηση του φόρου πρέπει να γίνει από την ΝΕΠΑ και να αποδοθεί όπως κάνουμε με τις Ανώνυμες?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση