Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ερώτημα Φορολογία Εισοδήματος

Μέτοχος Α.Ε με ιδιωτικό έγγραφο έλαβε ποσό ως προκαταβολή μεταβίβασης μετοχών του σε αλλοδαπή εταιρεία.
Το ανωτέρω ποσόν κατετέθη σε Τραπεζικό λ/σμο το 2020.
Όμως το 2020 δεν δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ τροποποίηση καταστατικού με την αλλαγή Μετοχικού Κεφαλαίου.
Ο μέτοχος στο έτος 2020 αγόρασε οικία. Μπορεί την πιο πάνω προκαταβολή να την επικαλεσθεί για να δικαιολογήσει το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα