Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογική Αντιμετώπιση ασφαλίστρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

Τα καταβαλλόμενα από Ανώνυμη Εταιρεία ασφάλιστρα Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Κινδύνου Ζωής για τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δικαιούχος όμως του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (ασφαλίσματος) σε περίπτωση που επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου δεν είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο του ασφαλισμένου αλλά η ίδια η εταιρεία που καταβάλλει τα ασφάλιστρα, θεωρείται δαπάνη εκπεστέα κατ άρθρο 22 και 23 του Ν.4172/2013 και συγχρόνως συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 14 παρ.1 περ. ια του Ν.4172/2013;

Τίθεται θέμα δωρεάς; Υπόψη και το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1087649 ΕΞ 2018.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr