Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκλογική Αποζημίωση

Πως δηλώνεται η εκλογική αποζημίωση στο Ε1; Εχω περιπτώσεις όπου εκλογική αποζημίωση φαίνεται στον κωδικο 617-618 και άλλες περιπτώσεις στον κωδ 301-302 ως λοιπές αποδοχές. Ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις

Η εκλογική αποζημίωση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της διενέργειας βουλευτικών εκλογών σε εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του π.δ. 26/2012 καταχωρείται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση Α. 1070/2020 στους κωδ. 657-658 ή 617-618 (εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης, χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναλόγως εάν υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση).

Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου αυτού οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων αυτών απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων κ.λπ., για τα ποσά που τους καταβάλλονται για τις αποζημιώσεις αυτές. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η αποζημίωση αυτή είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Ευχαριστώ!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση