Δήλωση ενοικίου "covid"

Για να υποβάλλει ο εκμισθωτής ακινήτου δήλωση ενοικίου "covid" θα πρέπει να έχει προηγηθεί από τον μισθωτή η δήλωση αναστολής όπου θα δηλώνεται και το ενοίκιο που καταβάλλει, ή δεν είναι απαραίτητο?

  • 1 Απάντηση

Η εν λόγω υποχρέωση ρυθμίζεται από το άρθρο 11 της απόφασης ΠΟΛ. 1162/2018, όπως αυτό προστέθηκε με την Α. 1139/2020 (ΦΕΚ B’ 2269/13.06.2020). Σε κανένα σημείο των εν λόγω διατάξεων δεν υφίσταται συσχέτιση με την υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" εκ μέρους των μισθωτών των ακινήτων και ως εκ τούτου δεν αποτελεί προϋπόθεση η δήλωση του μισθωτή στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» από τον εκμισθωτή.

Περαιτέρω σημειώνουμε ότι ο μισθωτής του ακινήτου έχει υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid». Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής, μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι αν και δεν προβλέπεται ευθέως από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης, δεν αποκλείεται σε μελλοντικό χρόνο να πραγματοποιηθεί διασταύρωση των δηλώσεων μισθωτών και εκμισθωτών για σκοπούς ελεγκτικών επαληθεύσεων. Εάν, ωστόσο, πληρούνται τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις και ο μισθωτής δικαιούται την απαλλαγή την οποία δηλώνει ο εκμισθωτής, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τεθεί το οποιοδήποτε θέμα για τον εκμισθωτή.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση