Επιχειρήσεις - εργοδότες ιδ. τομέα που πλήττονται σημαντικά και δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Σύμφωνα με την Π.Ν.Π Α68 20-3-2020 Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Που θα δηλώσει η επιχείρηση –εργοδότης την ημερομηνία την  αρχή της αναστολής στο εντυπο «ΔΗΛΩΣΗΣΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»;

  • 3 Απαντήσεις

Μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενη σχετική απάντησή μας εδώ.

Ευχαριστώ.
Πάντως το ερώτημα είναι αν υποβάλλω αίτηση αναστολής σήμερα (01/04/2020) ποια ημερομηνία βάζω σε περίπτωση που θέλω να δηλώσω αναστολή από 23/03/2020;

Στην προηγούμενη σχετική απάντησή μας σημειώνουμε ότι αναφέρεται στις οδηγίες της εφαρμογής στο ΠΣ "Εργάνη" ότι "στις περιπτώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24.3.2020 έως και 20.4.2020 (χρόνος εφαρμογής του μέτρου) από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας ."

Κατά τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι δεν υφίσταται πεδίο για να συμπληρωθεί το διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, είναι πιθανό ως πρώτη μέρα αναστολής της σύμβασης στις πληττόμενες επιχειρήσεις να λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σημειώνουμε ότι ως προς το θέμα αυτό έχουν εκδηλωθεί ήδη ενστάσεις από τις ενώσεις των φοροτεχνικών. Ειδικώς η ΕΦΕΕΘ με σημερινή της επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς σημειώνει σχετικά "δεν θα πρέπει να υποπέσετε στο λάθος της σύνδεσης της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης με αυτής της έναρξης της αναστολής."

Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι είστε σε θέση να προσθέσετε στο αντίστοιχο πεδίο "Σημειώσεις" όποια πληροφορία εσείς κρίνετε σκόπιμη και δεν απαιτείται υποχρεωτικά κατά την υποβολή της δήλωσης προκειμένου να απεικονίσετε κατά το δυνατό ορθότερα τα πραγματικά περιστατικά.

Δεν παραλείπουμε να επισημάνουμε ότι δεδομένου ότι δεν υφίστανται επαρκείς οδηγίες και κατευθύνσεις, απαιτείται η διαρκής και δυναμική παρακολούθηση του ζητήματος αυτού δεδομένου ότι οι συνθήκες μεταβάλλονται και τα αρμόδια υπουργεία συνεχώς προσαρμόζονται στα δεδομένα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση