Διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων

Καλησπέρα σας,

Αντιπρόσωπος - Χονδρέμπορος δεν διαθέτει ψυγεία δημόσιας χρήσης και ο στόλος του (φορτηγά) είναι ιδιωτικής χρήσης.
Η ερώτησης είναι αν μπορεί να διανείμει εμπορεύματα τρίτων έναντι αμοιβής (προμήθεια).
(Αν όχι δεκτές προτεινόμενες λύσεις πέραν της προφανής) 
Ευχαριστώ εκ το προτέρων

  • 1 Απάντηση

Ν.4441/.2016
'Αρθρο 30 Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης
1..............

2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ., αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:
α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην
επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.
β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.
δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

..............................

«Άρθρο 4
1. Απαγορεύεται:
α) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
γ) Η χρησιμοποίηση του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.
δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές.
στ) Η οδήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφόμενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του οχήματος.
η) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχουν πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας.
θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.

Η λύση που προτείνεται είναι η εκμίσθωση Φ.Ι.Χ. σύμφωνα με το ν.4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ

....................


4. (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και τα οχήματα που τους ανήκουν, οχήματα που μισθώνουν και τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με τις προϋποθέσεις των στοιχείων β' έως δ' "της ανωτέρω υποπαραγράφου 3" με τις εξής διακρίσεις:
...............................
ββ. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης από άλλες μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος.
"Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή."
Για τις μισθώσεις των περιπτώσεων αα' και ββ', η μισθώτρια επιχείρηση ή ο μισθωτής επαγγελματίας πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση σε αυτόν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Για την εφαρμογή του παρόντος, σε ό,τι αφορά στη μεταφορά επικίνδυνων προϊοντων, τα φορτηγά οχήματα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών "EURO IV" ή μεταγενέστερη.

8. Για τις μισθώσεις καταρτίζεται συμφωνητικό, που περιέχει τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή και του οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήματος.
9. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές Αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία.

Όλα τα ανωτέρω μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά από τον κόμβο forin

Προσθέστε τη δική σας απάντηση