Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αναγνώριση ΦΜΥ ως εκπιπτόμενη δαπάνη

Καλημέρα σας.
Επειδή υπάρχει  μια διαφωνία  με ελεγκτή  της Α΄ΔΟΥ ,  ο οποίος βασιζόμενος  στο βιβλίο σας  1320 ΘΕΜΑΤΑ  και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  του ΣΤΕ  / 2006 , όπου στο κεφάλαιο  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ και ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ  αναφέρεται  ότι  οι παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, ελευθέρων επαγγελματιών  και λοιπά  δεν αναγνωρίζονται  προς έκπτωση  . Ως εκ τούτου δεν μας αναγνωρίζει  τον παρακρατηθέντα και καταβληθέντα ΦΜΥ  ως  εκπιπτόμενη δαπάνη. Παρακαλούμε για τις απόψεις σας το συντομότερο δυνατόν ,διότι επίκειται η έκδοση οριστικού φύλλου ελέγχου.

  • 1 Απάντηση

Οι παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, ελευθέρων επαγγελματιών, εργοληπτών τεχνικών έργων κλπ βαρύνουν τους δικαιούχους τρίτους και δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, ακόμα και στην περίπτωση που καταβάλλονται από την επιχείρηση που αποδέχεται τις υπηρεσίες των προσώπων αυτών.

Παραθέτουμε ακολούθως παράδειγμα για την κατανόηση των ανωτέρω:
 
Μεικτός μισθός: 1000
ΙΚΑ εργαζόμενου: 160
ΦΜΥ: 100
Καθαρός μισθός = 740

Έξοδο της επιχείρησης είναι το ποσό των 1000 ευρώ.

Εάν μια επιχείρηση κατέβαλε στον εργαζόμενο επιπλέον το ΦΜΥ των 100 ευρώ και το καταχωρούσε στα έξοδά της αυτό δεν αναγνωρίζεται.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση