Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογικός Χειρισμός Δαπανών Ιατρικών Συνεδρίων.

Φαρμακευτική εταιρεία συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες,που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  Στα πλαίσια των συνεδρίων η εταιρεία καλύπτει τα  έξοδα υπαλλήλων και συνεργατών (Γιατροί) όπως: Διαμονής-σίτισης, εγγραφής συνεδρίου και  μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια).Ερωτώ εάν:  Α) Τα έξοδα εγγραφής συνεδρίου και μετακίνησης αναγνωρίζονται φορολογικά; Β) Εάν το συνολικό κόστος διαμονής και σίτισης ανά συμμετέχοντα και συνέδριο  που ξεπερνά τα 300€ πως αντιμετωπίζεται φορολογικά;

  • 1 Απάντηση

Με  την εγκύκλιο ΠΟΛ.1094/2016 ορίζονται τα εξής:

1. Με την ΠOΛ.1113/2015 εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το ποσό των 300 ευρώ για ενημερωτικές ημερίδες και συναντήσεις που αναφέρεται στην περ. θ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, οι οποίες είτε οργανώνονται από την ίδια την επιχείρηση είτε από τρίτο, θα εφαρμόζεται ανά συμμετέχοντα και ανά ενημερωτική ημερίδα -συνάντηση με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ποσό της εν λόγω δαπάνης να μην υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στην ως άνω εγκύκλιο σε ημερίδες και συναντήσεις που οργανώνονται από τρίτους καταλαμβάνει αυτές που οργανώνονται μέσω τρίτων που ασκούν κατ’ επάγγελμα αυτή τη δραστηριότητα (διοργάνωση συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων) και όχι αυτές την οργάνωση των οποίων καταλαμβάνουν λοιποί κρατικοί ή μη φορείς (π.χ. πανεπιστήμια, κρατικά νοσοκομεία, κ.λπ.).

2. Όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες, στο πλαίσιο ενημέρωσης επιστημόνων υγείας (γιατροί, φαρμακοποιοί κ.ο.κ.) συμμετέχουν στο κόστος οργάνωσης και διεξαγωγής ενημερωτικών ημερίδων ή συνεδρίων, μετά από προηγούμενη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), μέσω της κάλυψης των εξόδων διαμονής και σίτισης των συμμετεχόντων (επιστημόνων υγείας), δεδομένου ότι οι επιστήμονες υγείας είναι το εξειδικευμένο κοινό προς το οποίο πρωτίστως απευθύνονται και μέσω των οποίων διατίθενται τα προϊόντα των υπόψη εταιρειών, θεωρούνται δηλαδή πελάτες για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης θ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013.

Οι ενημερωτικές ημερίδες ή συνέδρια οργανώνονται είτε από ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες (ανεξάρτητα αν την οργάνωσή τους στην πράξη αναλαμβάνουν τρίτοι οι οποίοι ασκούν κατ’ επάγγελμα αυτή τη δραστηριότητα), είτε από λοιπούς φορείς, κρατικούς (πανεπιστήμια, κρατικά νοσοκομεία κ.λπ.) ή μη (επιστημονικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.λπ.), υπό την αιγίδα των οποίων συμμετέχουν οι φαρμακευτικές εταιρίες,τότε οι δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής αυτών που βαρύνουν τις φαρμακευτικές εταιρίες και αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων τους εμπίπτουν στον γενικό κανόνα έκπτωσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της περ. θ´ του άρθρου 23 του ΚΦΕ.

Τα έξοδα εγγραφής για τη συμμετοχή στο συνέδριο και τα έξοδα για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα δεδομένου ότι δε καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ του άρθρου 23.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα 21 και 22 του άρθρου 23 του βιβλίου μας "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση