Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Τίτλος κτήσης - Απόδειξη Δαπάνης και Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 1, περ. β του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1003/2014 και ΠΟΛ. 1120/2014 και το βιβλίο σας "ΕΛΠ.Ένθετο.Απόδειξη Δαπάνης" είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης "στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως." και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/2014, παρ. 39.1.6 αναφέρονται κάποιες ενδεικτικές κατηγορίες προσώπων που μπορούν να λάβουν αμοιβή με απόδειξη δαπάνης. Ωστόσο, δεν έχω διαβάσει κάπου ρητή αναφορά αν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. μηχανικοί) μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και να αμειφθούν με απόδειξη δαπάνης για ποσό έως 10.000 ευρώ ετησίως. Υπάρχει κάποια σχετική ρητή αναφορά στη νομοθεσία για το αν μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρωθούν με απόδειξη δαπάνης ή δεν ισχύει αυτό; Επίσης, αναφέρεται κάπου στη νομοθεσία αν υπάρχει όριο σχετικά με πόσες αποδείξεις δαπάνης μπορεί κάποιος να αμειφθεί ετησίως (π.χ. 2-3 αποδείξεις δαπάνης ή ισχύει μόνο το όριο των 10.000 ευρώ ετησίως);
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με τον προϊσχύοντα ΚΒΣ ανάλυση και ερμηνεία από το βιβλίο του Κου Σταματόπουλου (έκδοση 2008) στο άρθρο 15 αποδείξεις δαπανών αναφέρονται τα εξής:

Σε ποιες περιπτώσεις οι επιτηδευματίες κλπ υποχρεούνται να εκδώσουν απόδειξη δαπάνης για τις αμοιβές που καταβάλλουν

Όταν καταβάλλεται αμοιβή , ο δικαιούχος αυτής δεν εκδίδει δικό του φορολογικό στοιχείο μόνο στην περίπτωση που δεν χαρακτηρίζεται , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ ως επιτηδευματίας. Για να μην έχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων ο δικαιούχος της αμοιβής πρέπει, σύμφωνα με όσα έχει δεχτεί η Διοίκηση , να συντρέχουν στο πρόσωπό του αθροιστικά και ρητά πλέον όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 του ΚΒΣ οι παρακάτω προϋποθέσεις.
Α. Να πρόκειται για αμοιβή σε φυσικό πρόσωπο πλην του ελεύθερου επαγγελματία.
Β. Να απασχολείται περιστασιακά με τη συγκεκριμένη εργασία και όχι από σύστημα .
Γ. Να λαμβάνει από αυτήν την απασχόληση ποσά κάτω του ορίου τήρησης βιβλίων …………
Δ. Να μην είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.   

Επίσης από την ανάλυση και ερμηνεία ΕΛΠ Κου Σταματόπουλου αναφέρονται τα κάτωθι:Eίναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης:α) στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.Ενδεικτικά, στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν: - Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι. 
- Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers). 
- Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα των ΕΛΠ, όσο και από διάφορους φορείς. 
- Οι διερμηνείς ή μεταφραστές.
β) στους δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. μεταπτυχιακά) και σεμιναρίων (π.χ. ημερίδες), εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Για την κατηγορία αυτή δεν τίθεται όριο ακαθαρίστων εσόδων.Τι χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότηταΩς ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την Εγκ. ΠΟΛ. 1003/2015 (§ 39.1.5), η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης. Ενδεικτικές περιπτώσεις περιστασιακά απασχολούμενωνΕνδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 είναι: α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι. 
β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers). 
γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα των ΕΛΠ, όσο και από διάφορους φορείς. 
δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές. 
Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1003/2015, § 39.1.6.Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει, ουσιαστικά, υπαλλήλους και λοιπούς εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία, συνταξιούχους, ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και οι ευκαιριακοί «παλιατζήδες».Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναλύσεις και ερμηνείες θεωρώ, ότι ένας π.χ. μηχανικός , δεν μπορεί να αμειφθεί με απόδειξη δαπάνης.Επίσης δεν εναφέρεται η ποσότητα των αποδείξεων που μπορούν να εκδοθούν κατ΄έτος όμως αν εκδίδονται συστηματικά , τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρίπτεται εξαρτημένη εργασία.

Νίκος Κουκούλας 10/02/2018 17:10:02

Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας! Βέβαια, λίγο παρακάτω στο ίδιο εγχειρίδιο που αναφέρετε, με τίτλο "ΕΛΠ.Ένθετο.Απόδειξη Δαπάνης" του κ. Σταματόπουλου, στην παράγραφο 504.6 αναφέρεται το εξής: "Μεταβολές από ΚΦΑΣ Η διάταξη για την ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση στα ΕΛΠ (άρθρο 39 παρ. 1 περ. β'), σε σύγκριση με την προϊσχύουσα διάταξη του ΚΦΑΣ (άρθρο 3 παρ. 2), περιλαμβάνει δύο σημαντικές τροποποιήσεις: α) οριοθετείται το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, ως το όριο των συναλλαγών μέχρι ο οποίο μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να θεωρηθεί περιστασιακά απασχολούμενο πωλώντας αγαθά ή παρέχοντας υπηρεσίες β) δεν υφίσταται πλέον εξαίρεση για τος ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν , από 1.1.2015, να λαμβάνουν αμοιβές ως περιστασιακά απασχολούμενοι. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες νοούνται ανέκαθεν οι ασκούντες τα ελεύθερα επαγγέλματα του άρθρου 48 του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), όπως αυτά αντιστοίχως επαναλήφθηκαν και στην Εγκ. ΠΟΛ. 1120/2014. [...]" Συνεπώς, δεν ξέρω αν επαρκεί η διάταξη του άρθρου 39, παρ. 1 περ. β των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) για να ισχυριστούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στα ελεύθερα επαγγέλματα (π.χ. μηχανικοί) μπορούν να αμείβονται με απόδειξη δαπάνης για περιστασιακή απασχόληση ή αν υπάρχει ή όχι κάποια νομοθετική διάταξη που να αναφέρεται ρητά στην περίπτωση αυτή, όπως υπήρχε στον προϊσχύον Κ.Φ.Ε.(Ν. 2238/1994).

Πραγματικά οι διατάξεις των ΕΛΠ (άρθρο 39 παρ.1β)  δεν αποκλείουν φυσικά πρόσωπα με επαγγέλματα  "ελεύθερων επαγγελματιών" όταν είναι μισθωτοί και ως παρεπόμενη απασχόληση χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών να λάβουν αμοιβή με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, εφόσον εργασθούν ευκαιριακά και η αμοιβές στο σύνολό τους δεν υπαιρβαίνουν τα 10.000 ευρώ.
Αυτό ως ανάλυση εκτός του θέματος 504.6 του Ενθέτου που αναφέρεστε το έχουμε και στο θέμα 22.6 του άρθρου 1 του βιβλίου μας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. Γενικά το κρίσιμο στοιχείο είναι η απόδειξη της ευκαιριακής απασχόλησης για ένα άτομο που έχει σπουδάσει το αντικείμενο γιατί είναι  περισσότερο δύσκολο να αποδειχθεί το ευκαιριακό. Για το λόγο αυτό και στο βιβλίο χρησιμοποιήσαμε παραδείγματα του μισθωτού λογιστή που αναλαμβάνει επ αμοιβή εκκαθαριστής σε άλλη  εταιρεία ή ελέγχει ένα ισολογισμό άλλης εταιρείας κατά το ν.2190/20, δηλαδή η εργασία αυτή να είναι κάτι εξαιρετικό.
Σε κάθε περίπτωση μόνο με περιγραφή των πραγματικών περιστατικών μπορεί να σχηματιοστεί άποψη.

Νίκος Κουκούλας 12/02/2018 19:55:36

Ευχαριστώ πολύ!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση