Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση αστικού συνεταιρισμού ν.1667/1986

Με τον  ν . 2238/1994 για τους συνεταιρισμούς ίσχυε το εξής 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι στους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και στις ενώσεις αυτών αντικείμενο φόρου είναι, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, πριν από την αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη τους(όχι σε πελάτες μη μέλη). Τα διανεμόμενα κέρδη και οι χορηγούμενες εκπτώσεις στα μέλη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη οι χορηγούμενες επί των τιμολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε διατιμημένα είδη και μέχρι των επιτρεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις ποσοστών. 

  

Με τον ν.4172/2013 ισχύει η ανωτέρω διάταξη (Αφαίρεση εκπτώσεων κτλ) ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση