Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Διαπίστωση αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης από έλεγχο Σ.Δ.Ο.Ε. σε περαιωμένη χρήση με τον ν 3888/10

Σε περίπτωση επανελέγχου από ΣΔΟΕ ελεύθερου επαγγελματία και διαπίστωση αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ύψους π.χ.  100.000 ευρώ από μη έκδοση  είκοσι  αποδείξεων παροχής υπηρεσιών σε περαιωμένη χρήση (2009) με τον Ν 3888 τιθεται θέμα επιβολής ισόποσου προστίμου ως αυτοτελων  παραβασεων η και   απόρριψης ακόμη των βιβλίων  κτλ  ή θα εκδοθεί συπληρωματικό εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης και θα καταλογιστούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα ΚΒΣ (στο 1/5) αρθρο 11 3888, αρθρο 9 παρ.4 3888 , πολ 1019/11, 1035/11 ;
Ρωτάω λοιπόν εάν για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που έχει περαιώσει με τον Ν 3888 και μετά την αποδοχή και εξώφληση του εκκαθαριστικού του προκύπτουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία όπως αυτά που σας αναφέρω παραπάνω  ισχύουν ευνοικότερες ποινές σε σχέση με κάποιον που δεν έχει υπαχθεί . Μήπως γνωρίζει κανείς αν κάτι ανάλογο ισχύει και για τις προηγουμένες περαιώσεις ; (Ν 3697/08, 3259/04)
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Οι μη καταχωρημένες Α.Π.Υ. κατά τις διατάξεις των ν. 3888/2010, 2238/1994 και 2859/2000 θεωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον η παράβαση διαπιστώθηκε μετά την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
Παραθέτουμε ακολούθως τις σχετικές διατάξεις:
Άρθρο 9 § 4 του ν. 3888/2010
"Αν μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκ­καθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται βάσει αυτών συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τις δι­ατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, συμψηφιζομένου του ποσού που καταβλήθηκε με την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για κάθε είδους στοιχεία που υφίστανται ήδη στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και λοιπές ελεγκτικές αρχές κατά την ημερομηνία που ορίζεται με την υπουργική απόφαση του άρθρου 13 αλλά δεν ήταν  διαθέσιμα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά την ίδια ημερομηνία και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση των Εκ­καθαριστικών Σημειωμάτων, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και των ελέγχων που αφορούν βιβλία και στοιχεία που είχαν κατασχεθεί ή παραληφθεί, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, αλλά δεν είχαν ελεγχθεί."
Παραβάσεις του Κ.Β.Σ.
Οι παραβάσεις του Κ.Β..Σ. συμβιβάζονται με τις ίδιες διατάξεις του ν. 3888/2010 και συγκεκριμένα από το συνδυασμό των άρθρων 8 και 11 στο 1/5.
Άρθρο 68 § 2 περ. α' του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994)
"Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου αν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που είχε περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου. "
Άρθρο 49 § 3 του Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)
"Πράξη Προσδιορισμού του φόρου, και αν ακόμη έγινε οριστική, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικής πράξης, αν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση  του Προϊσταμένου ΔΟΥ, μετά την έκδοση της πράξης, εξακριβώνεται ότι ο φόρος που προκύπτει είναι μεγαλύτερος απ` αυτόν που προσδιορίζεται με την αρχική πράξη ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ` της  παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος."
Δείτε σχετική ερώτηση εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση