Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Καθαρά κέρδη πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ

'Ηθελα να ρωτήσω αν για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους πρακτορείου προπό πρέπει να αφαιρέσουμε 2% απ΄τα ακαθάριστα έσοδα
Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 17 § 5 του ν. 3943/2011, προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. νέο τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Ειδικά στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προ­γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε) και της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟ­ΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα δύο τοις εκατό (2%) για αξίες μέχρι 700.000 ευρώ, ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 700.001 έως 1.500.000 ευρώ και μισό τοις εκατό (0,5%) για ποσά άνω των 1.500.001 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.»

Προσθέστε τη δική σας απάντηση