ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Συμφωνητικό εκχώρησης τιμολόγησης

Στο νέο βιβλίο σας για τα ΕΛΠ στο αρθ. 8 παρ. 46 αναφέρετε την υποχρέωση για ηλεκτρονική δήλωση του συμφωνητικού εκχώρησης της αυτο-τιμολόγησης.

Όσες συμφωνίες είχαν γίνει το 2014 για αυτο- τιμολόγηση βάση ΚΦΑΣ αρθ. 6 παρ. 17 δεν υπήρχε η απαίτηση/ κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας και η κατάθεση αυτής μπορούσε να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο πχ επιστολή.

Oι επιτηδευματίες βάσει μιας επιστολής που είχε γίνει αποδεκτή το 2014 συνεχίζουν και το 2015 την αυτο-τιμολόγηση χωρίς κατάρτιση και ηλεκτρονική δήλωση συμφωνητικού.

Θα πρέπει να γίνει εκ νέου συμφωνητικό και δήλωση του για να συνεχίσουν την διαδικασία της αυτοτιμολόγησης με βάση τα ΕΛΠ;

  • 1 Απάντηση

Το νέο νομοθέτημα (ν.4308/2014) που αποκαλούμε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν καθιερώνει λεπτομερειακή διαδικασία και περιγραφή αναλυτική των υποχρέωσεων των οντοτήτων, σε αντίθεση με τον ΚΒΣ.
Ουσιαστικά  το νέο νομοθέτημα - πλαίσιο αρκείται να ζητάει από τις οντότητες να διασφαλίζουν την αξιοπιστία του τηρούμενου λογιστικού τους συστήματος, να αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν τις συναλλαγές τους με κατάλληλα παραστατικά, να εφαρμόζουν κατάλληλες κατά την κρίση τους δικλίδες και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων, δηλαδή να υπάρχει ελεγτική αλυσίδα στα γεγονότα. (βλέπε άρθρο 5 και θέματα αυτού στο Βιβλίο μας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΙΑ").
Γενικά λοιπόν θα μπορούσε κάποιος για την εκχώρηση της τιμολόγησης να μην καταρτίσει συμφωνητικό και για φορολογικούς λόγους να αποδείξει το γεγονός με άλλο τρόπο.
Εάν  όμως καταρτιστεί συμφωνητικό επιβάλλεται αυτό να δηλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.16 του Ν.1882/1990, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο μας στο θέμα 46 του άρθρου 8.
Η γενική θέση μας για την  εκχώρηση της τιμολόγησης σε τρίτο επειδή είναι μια σοβαρή υπόθεση, να μην την βλέπετε  στενά φορολογικά, άλλα να εξετάζεται και από πλευράς εμπορικού και αστικού δικαίου και στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε ότι επιβάλλεται η σύνταξη έγγραφης συμφωνίας.
Τέλος στενά για την ερώτηση σας, για τα παρελθόντα έτη δεν απαιτείται κάποια νέα ενέργεια εάν δεν προβείτε σε νέα συμφωνία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση