Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ/ημέρα αλλά πάνω από 300 €/έτος υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ;

Επιχείρηση επιθυμεί να δώσει σε εργαζόμενο της διατακτικές σίτισης (κουπόνια) αξίας 6€ / ημέρα για όλο το έτος (ήτοι 6*22*11 =1.452,00 €).

Έχοντας υπ’ όψιν:
α) το άρθρο 14 του Ν. 4172/2013 που ορίζει ότι δεν θεωρείται εισόδημα η αξία των διατακτικών σίτησης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και
β) την §1 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου που ορίζει ότι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος,


ερωτούμε εαν το ποσό των 1.452,00€ θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και εαν το ίδιο ποσό υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Εαν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, θα υπόκειται και για ποσό κάτω των 300 € ετησίως;

  • 2 Απαντήσεις

Σε απάντηση της ερώτησης σας αυτής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Στο άρθρο 14 παρ. 1 περ. ζ´ του ν.4172/2014 ρητά ορίζεται ότι:"1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις , μεταξύ των άλλων εξαιρούνται:ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,"

2. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και υπερισχύει της γενικής ρύθμισης του άρθρου 13 του ΚΦΕ (ν. 4172/13) για τις αμοιβές σε είδος.

3. Άρα δεν τίθεται το θέμα που αναφέρετε και βεβαίως οι διατακτικές σίτισης μέχρι 6 ευρώ εξαιρούνται της φορολογίας, έστω και εάν χορηγούνται συνεχώς και για όλο το έτος

Για τις συγκεκριμένες διατακτικές σίτισης οφείλονται ή όχι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψιν τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ άρθρο 17 παρ. 1 (ΦΕΚ 816/07-12-1965 τ.Β), εγκ. ΙΚΑ 187/1967 αλλά και το άρθρο 9 του Ν.2336/95;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση