Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποχρέωση ΦΠΑ σε πώληση παγίου στην Αγγλία

Αγοράσθηκε πάγιο (Softaware) από Ελβετία χωρίς ΦΠΑ. Την ίδια μέρα με την παγιοποίηση πωλήθηκε στην Αγγλία. Θα πρέπει να τιμολόγιο που θα εκδοθεί για την πώληση του παγίου να είναι με ή χωρίς ΦΠΑ?

  • 1 Απάντηση

 Αρχικά σημειώνουμε ότι δεν είναι κατανοητό πως είναι πάγιο ένα αγαθό το οποίο αγοράζεται και πωλείται αμέσως.
 Ανεξάρτητα αυτών για την αγορά και πώληση αγαθού στο εξωτερικό, χωρίς τα αγαθά να έρθουν στην Ελλάδα δεν οφείλεται ΦΠΑ.
Για πληρέστερη ενημέρωση  σας παραθέτουμε ένα σχετικό θέμα από το βιβλίο ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ των ΔΗΜ. Σταματόπουλου- Άννα Κλωνή, Έκδοση 2015 και συγκεκριμένα το θέμα 28 του άρθρου 16, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

28. Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή χωρίς αυτά να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 13 και 16, προκύπτει ότι αντικείμενο του φόρου είναι, μεταξύ άλλων, η παράδοση αγαθών, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας, από υποκείμενο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα. Η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της  χώρας. Κατά συνέπεια στην περίπτωση που η διακίνηση των αγαθών και η τελική παράδοσή τους πραγματοποιήθηκε, εκτός του εσωτερικού της χώρας και της ΕΕ, δεν υπάρχει αντικείμενο του ΦΠΑ. Βλέπε και θέματα 22.3 και 22.4 άρθρου 13 (στο ίδιο βιβλίο)

Εάν όμως πρόκειται για ηλεκτρονικά προσφερόμενες υπηρεσίες βλέπε στο ίδιο βιβλίο τα θέματα 53- 53.6  του άρθρου 14.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση