Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 3%

ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ(ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ) ΘΑ ΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 3
%??

  • 7 Απαντήσεις

Το άρθρο 62 παραγρ 2 του ν4172/2013 αναφέρει οτι δεν υπόκεινται σε παρακράτηση παρα μόνο όταν η πληρωμή είναι απο φορείς της Γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ.δ' παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013(Νέος ΚΦΕ) "Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος"

Η παρακράτηση του 3% πραγματοποείται είτε ο εργολάβος κατασκευαστής είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο.

Η παρακράτηση από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπεται από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου δεν καταλαμβάνει τα τεχνικά έργα.

Το αρθρο 62 παραγρ.2 του ν4172/2013 αναφέρει οτι τα νομικα πρόσωπα που λαμβάνουν αμοιβές της περιπτ.δ της παραγρ.1 του αρθρ .62 το οποίο περιλαμβάνει και τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται για τις αμοιβές αυτές σε παρακράτηση φόρου.Στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών κατα την γνώμη μου περιλαμβάνται κατεξοχήν οι εργασίες σε ακίνητα και τεχνικά εργα.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 62:

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.

Στην περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 64 αναφέρεται:

δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,

Το κατ' εξαίρεση για τις συγκεκριμμένες αμοιβές κατά την αποψή μου αφορά τον συντελεστή, δηλ. 3% αντί 20%.

Από τα παραπάνω δεν μου προκύπτει ότι η παρακράτηση του 3% πραγματοποιείται είτε ο εργολάβος κατασκευαστής είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο.

Οι μοναδικές περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει παρακράτηση νομικό πρόσωπο, είναι οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 64, αλλά συμφωνώ με τον κ.Σταματόπουλο ότι η παρακράτηση αυτή δεν καταλαμβάνει τα τεχνικά έργα.

Επομένως θεωρώ ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει παρακράτηση στα νομικά πρόσωπα με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.
.

Οι διατάξεις γενικά του νέου ΚΦΕ (και ΚΦΔ) έχουν αρκετές αδυναμίες, γι αυτό και διορθώθηκαν σε πολλά σημεία με το Ν.4223/31-12-2013 και αναμένονται και επιπλέον διορθώσεις με το νέο σχέδιο, που όπως έχει ανακοινωθεί θα κατατεθεί, μέχρι το τέλος του μήνα, στη Βουλή. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει σύγχυση.

Για τις αμοιβές όμως, που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 3% επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου και από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι η παρακράτηση πραγματοποείται είτε ο εργολάβος κατασκευαστής είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο.

Αγαπητέ Κύριε Σταματόπουλε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί, και ελπίζω με τις διορθώσεις που αναμένονται με το νέο σχέδιο, που όπως έχει ανακοινωθεί θα κατατεθεί, μέχρι το τέλος του μήνα, στη Βουλή, να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις που να αποσαφηνίσουν πολλά θέματα.

Εξάλλου στην έκθεσή της η επιστημονική επιτροπή της βουλής είχε προβλέψει την σύγχυση, αναφέροντας για το άρθρο 62 :

«Με την προτεινόμενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται, μεταξύ άλλων, και «οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες». Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω έννοιες, οι οποίες προσδιορίζουν το αντικείμενο του φόρου, είναι γενικές και ασαφείς, και πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορισθούν νομοθετικώς (άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος).»

Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα , το κρίσιμο κατά την γνώμη μου είναι εάν τα τεχνικά έργα συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62.

Εάν θεωρήσουμε ότι τα τεχνικά έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1, τότε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 62, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση είτε ο λήπτης της πληρωμής είναι φυσικό είτε είναι νομικό πρόσωπο. Το άρθρο 62 εξάλλου είναι αυτό που ορίζει τις πληρωμές που υπόκεινται σε παρακράτηση.

Η αναφορά όμως που γίνεται στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 64 για τα τεχνικά έργα αποδεικνύει, κατά την άποψή μου, την βούληση του νομοθέτη να συμπεριληφθούν και αυτά στην παρακράτηση.

Συνεπώς θεωρώ ότι τα τεχνικά έργα συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή όμως σαφέστατα , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 62, τα νομικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

Με την παρ. 1 του άρθρου 64, όπως λέει και η αιτιολογική έκθεση , ορίζονται οι συντελεστές παρακράτησης φόρου στις περιπτώσεις πληρωμών μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, κ.λπ.. Συνεπώς όπως αναφέρω και στην προηγούμενη δημοσίευσή μου, το δεύτερο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 64, αφορά τον συντελεστή, δηλ. 3% αντί 20%.

Πιστεύω ότι εάν στην παρ. 1 του άρθρου 62 είχε προστεθεί απλά, περίπτωση ζ που ανέφερε: « αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων», όλη η παραπάνω συζήτηση θα ήταν περιττή.

Είναι σχετικά βέβαιο ότι η τεχνική νομικά ατέλεια θα καλυφθεί, αλλά και εάν αυτό δεν συμβεί δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί με ισχυρά νομικά επιχειρήματα και πιθανότητες επιτυχίας, έναντι των διακαστηρίων, ότι δεν προβλέπεται παρακράτηση στα τεχνικά έργα. Η ρητή και κατηγορηματική διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013( Νέος ΚΦΕ) υπερισχύει κάθε άλλης νομοτεχνικής ατέλειας.

Συμπερασματικά και κλείνοντας εδώ την δική μου παρέμβαση στο θέμα αυτό, αναφέρω ότι στα τεχνικά έργα συνεχίζονται όλα όσα γνωρίζαμε και με τον προηγούμενο ΚΦΕ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση