ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Τι αναγράφεται στο νέο δικαιολογητικό συνοδευτικό έγγραφο των αγαθών που πωλούνται;

Τι αναγράφεται στο νέο δικαιολογητικό συνοδευτικό έγγραφο των αγαθών που πωλούνται;

Η ερώτηση αυτή έχει κλειδωθεί.
 • 1 Απάντηση
εγκεκριμένη απάντηση

Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων.

Το συνοδευτικό δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, δηλαδή πρακτικά το Δελτίο Αποστολής, έχει ως περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων.

Από τις διατάξεις αυτές, αλλά και από την λειτουργία που καλείται να εξυπηρετήσει το νέο συνοδευτικό δικαιολογητικό έγγραφο, στο Δελτίο Αποστολής, από 1-1-2014, προκύπτει ότι θα αναγράφονται:

 • Η ημερομηνία έκδοσης και διακίνησης των αποθεμάτων. (Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που προορίζονται για πώληση, όπως είναι τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα ημιτελή προϊόντα τα υποπροϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας). Βλέπε ΚΦΑΣ Δημ. Σταματόπουλου Θέμα 422 άρθρου 4
 • Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του πελάτη.
 • Τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής και για το Δελτίο Αποστολής αυτά είναι το είδος των αγαθών, η ποσότητα και η μονάδα μέτρησης,


Δηλαδή, από 1-1-2014 στο συνοδευτικό δικαιολογητικό στοιχείο (Δελτίο Αποστολής) δεν απαιτείται να αναγράφεται:

 • Η ώρα έναρξης της αποστολής ή η ώρα παράδοσης
 • Ο τόπος αποστολής και προορισμού. Εάν διαφοροποιείται ο τόπος αποστολής και προορισμού από τις διευθύνσεις των συναλλασσομένων, προτείνουμε να αναγράφεται για να αποδεικνύεται η εγκατάσταση από τη οποία έφυγαν και η εγκατάσταση στην οποία παραδόθηκαν.
 • Ο αριθμός κυκλοφορίας του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου ή το όνομα του πλωτού μέσου.
 • Ο σκοπός της διακίνησης. Εκ των πραγμάτων όλα τα δελτία αποστολής είναι για πώληση, αφού εκδίδεται μόνο για τα προς πώληση αγαθά για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία αξίας άμεσα (τιμολόγιο ή απόδειξη),. Όταν όμως η επιχείρηση επιλέγει να συνοδεύει τα αγαθά της με συνοδευτικό έγγραφο για λόγους αστικούς και εμπορικούς, τότε καλό είναι να σημειώνει στα Δελτία το σκοπό της διακίνησης των αγαθών.
 • Η αναγραφή του αθροίσματος των ποσοτήτων των ειδών αριθμητικώς και ολογράφως.
 • Η αναγραφή αξίας, έστω και εάν στέλνονται αγαθά στο εξωτερικό προς αποθήκευση
 • Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών.