Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ , ΠΧ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ;

  • 2 Απαντήσεις
sleo 66

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Αρθρο 14. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:

α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α),

β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α),

γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α).

Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)0 - 60.000 0%

60.001 - 100.000 10%

100.001 - 150.000 20%

150.001 και άνω 30%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα.

H ίδια κλίμακα ισχύει και με τον 4172/2013 που ισχύει από 1.1.2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση