ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εταιρία εμπορίας καπνοβιομηχανικών προιόντων ελέγχθηκε από τη φορολογική αρχή με τακτικό έλεγχο από τον οποίο προέκυψε φύλλο ελέγχου το οποίο εκδόθηκε στις 10/9/2013 και κοινοποιήθηκε στην ελεγχόμενη επιχείρηση. Βάσει του φύλλου ελέγχου καταλογίσθηκαν ποσά 60.000,00 ευρώ για φόρο εισοδήματος πλέον πρόσθετων φόρων 50.000,00 ευρώ και 48.000,00 ευρώ για ΦΠΑ πλέον πρόσθετων φόρων 34.000,00 ευρώ. Η φορολογική αρχή ενημέρωσε την ελεγχόμενη επιχείρηση ότι από 1/8/2013 δεν ισχύει η μείωση των πρόσθετων φόρων στα 3/5 μετά από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και κατά συνέπεια θα πρέπει να καταβληθούν εις ολόκληρον τα ποσά των 50.000,00 και 34.000,00 ευρώ τα οποία αφορούν στούς πρόσθετους φόρους για το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ αντίστοιχα. Ερωτάται αν ισχύουν τα ανωτέρω με αναφορά στις σχετικές διατάξεις.

  • 1 Απάντηση

Με το νόμο 2523/1997 ορίζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία.

Στο άρθρο 2 § 8 του νόμου αυτού ορίζεται ότι : " Όταν η διαφορά λυθεί με δικαστικό συμβιβασμό ή ολικά ή μερικά με διοικητική επίλυση, ο επιπλέον πρόσθετος φόρος υπολογίζεται για το ποσό του φόρου μέχρι το χρονικό σημείο της υπογραφής της συμβιβαστικής ή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει συνολικά περιορίζεται στα τρία πέμπτα (3/5) αυτού".

Με τα άρθρα 70 & 70Α του ν. 2238/1994 ορίζεται η ακολουθούμενη διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, όταν ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε φύλλο ελέγχου ή πράξη προσδιορισμού του φόρου αμφισβητεί την ορθότητά του.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2.β. της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ορίζεται ότι : " Οι διατάξεις του άρθρου 70 του ΚΦΕ όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται μέχρι 31/7/2013".

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3.ε. της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ορίζεται ότι : " Οι διατάξεις του άρθρου 70Α του ΚΦΕ, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν για πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται μέχρι 31/7/2013".

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1. της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προστίθεται στο ν. 2238/1994 μετά το άρθρο 70Α νέο άρθρο 70Β με το οποίο καθορίζεται νέα Ειδική Διοικητική Διαδικασία με την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής από τον υπόχρεο, εφόσον αυτός αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται από 1/8/2013 και αντικαθιστούν τα καταργηθέντα από 1/8/2013 άρθρα 70 & 70Α του ν. 2238/1994.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4. της υποπαραγράφου Α6 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προστέθηκε στο άρθρο 49 του ν. 2859/2000 νέα παράγραφος 4α ως εξής: " 4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος, β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών".

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται από 1/7/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.β. της υποπαραγράφου Α6 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, ανεξάρτητα από τη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο που αφορά ο έλεγχος (ΠΟΛ 1170/8-7-2013).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κατάργηση της μείωσης των πρόσθετων φόρων αφορά μόνο στη φορολογία ΦΠΑ και όχι στις υπόλοιπες φορολογίες (εισόδημα, χαρτόσημο κλπ). Η άποψη που εκφράζεται και σύμφωνα με την οποία η κατάργηση των άρθρων 70 & 70Α του ν. 2238/1994 έχει σαν συνέπεια και την κατάργηση της μείωσης των πρόσθετων φόρων στη φορολογία εισοδήματος δεν βρίσκει έρισμα στις διατάξεις καθώς η διαδικασία των καταργηθέντων άρθρων 70 & 70Α αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70Β του ν. 2238/1994, η δε μείωση των πρόσθετων φόρων ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 και όχι στα άρθρα 70, 70Α, 70Β του ν. 2238/1994.

Κατά συνέπεια στην περίπτωσή σας η τελική επιβάρυνση της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70Β του ν. 2238/1994 θα είναι η εξής :

α) ως προς το φόρο εισοδήματος 60.000,00 ευρώ πλέον πρόσθετου φόρου 50.000,00*3/5=30.000,00 ευρώ και

β) ως προς τον ΦΠΑ 48.000,00 ευρώ πλέον πρόσθετου φόρου 34.000,00 ευρώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση