Πρόστιμο σε παραγραφόμενες χρήσης;

Καλησπέρα,έχω το εξής πρόβλημα φορολογούμενος επιτηδευματίας έχει περαιώσει τις χρήσης 1997-1998-1999 με τακτικό έλενχο ή υπουργικές αποφάσεις και έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων για τις ίδιες χρήσεις. Την 10-04-2013 περιέχεται σε γνώση του προιστάμενου της αρμόδια Δ.Ο.Υ η πληροφορία ότι ο ανωτέρω φορολογούμενος δεν εξέδωσαι τρεις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αξίας 200.000 ευρώ η κάθε μία για τις χρήσεις 1997-1998-1999.

Έχει το δικαίωμα ο προιστάμενος της Δ.Ο.Υ να εκδώσει φύλλο ελένχου και να επιβάλει τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ για τις ανωτέρω χρήσεις;

Ευχαριστώ για το χρόνος σας.

Μαυροδάκος Παναγιώτης

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης.

Εξαιρετικά, το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων και προστίμων για φορολογικές παραβάσεις παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω κατά ένα μέρος οφείλεται :

α) στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικολυ οργάνου,

β) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 (από συμπληρωματικά στοιχεία εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου, η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή, περιέρχονται σε γνώση του προισταμένου της ΔΟΥ στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών με βάση τα οποία αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκδοση του οριστικού φύλλου ελέγχου), ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως αυτά περιοριστικά αναγράφονται ανωτέρω, περιέρχονται σε γνώση του προισταμένου της ΔΟΥ το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμα ημερολογιακό έτος.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 του ν. 2238/1994 (προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες κλπ), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρου ή προστίμου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.

Από την παράθεση του ερωτήματος προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στην κατηγορία της δεκαετούς παραγραφής, η οποία - παραγραφή - επέρχεται για τη χρήση του 1997 την 1/1/2009, για τη χρήση του 1998 την 1/1/2010 και για τη χρήση του 1999 την 1/10/2011.

Κατά συνέπεια, ο προιστάμενος της ΔΟΥ δεν έχει το δικαίωμα να εκδόσει συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και να επιβάλει πρόστιμο του ΚΒΣ για τις χρήσεις 1997,1998,1999 λόγω παρέλευσης δεκαετίας κατά τα ανωτέρω.

Το δικαίωμα αυτό θα υπήρχε στην περίπτωση που δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων για τις χρήσεις αυτές, οπότε η παραγραφή θα συντελείτο την 1/1/2014 για τη χρήση 1997, την 1/1/2015 για τη χρήση 1998 και την 1/1/2016 για τη χρήση 1999.

Σημειώνεται ότι η έννοια " συμπληρωματικά στοιχεία " δεν αφορά κάθε στοιχείο αλλά μόνο αυτά που περιοριστικά αναγράφονται στις περιπτώσεις α, β, γ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 (πχ έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, λήψη εικονικών, μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, μεταφορά στο έντυπο Ε3 ή στο έντυπο Ε1 διαφορετικών ποσών από τα αναγραφόμενα στα βιβλία και όχι μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, μη αναλυτική περιγραφή του είδους των υπηρεσιών σε εκδοθέντα ΤΠΥ κλπ).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση