Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αποσβέσεις παλαιών παγίων αγοράς προ του 2013

Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιους συντελεστές θα πρέπει να γίνουν οι αποσβέσεις παλαιών παγίων αγοράς προ του 2013. Θα γίνουν βάσει των συντελεστών που όριζε το ΠΔ 299/2003 ή βάσει των συντελεστών που ορίζει ο νέος φορολογικός νόμος;

  • 1 Απάντηση

Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 που τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. περί αποσβέσεων ισχύουν για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.
Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν στη συνέχεια και με την περ. 6 της υποπαραγράφου Δ2 του ν. 4152/2013.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση