Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Έκπτωση εισφοράς αλληλεγγύης ν.4093/12

Σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 3του Ν.4110/2013 που έχει ακριβώς ως κάτωθι: 
«Ειδικά η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 (Α΄222) εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012» Η έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 είναι στις 12/11/2012 συνεπώς η εισφορά που πραγματοποιήθηκε το 2012 εκπίπτει.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/2013 που έχει ακριβώς ως κάτωθι: 
«1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:
α) Των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40 και 45), 4, 6 (παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8 και 15), 7 (παράγραφοι 1, 2, 5 και 7) και 9(1) (παράγραφοι 1, 2, 11, 12, 16, 24, 30και 31) για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.»
Υπάρχει προφανής αντίφαση ή κάτι δεν αντιλαμβάνομαι σωστά;
Tελικά η εισφορά που πραγματοποιήθηκε το 2012 εκπίπτει η δεν εκπίπτει;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση