Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μακροχρόνια άνεργος

ΘΑ ΗΘΕΛΑ που αναγραφεται στο ε1 το οτι ειμαι μακροχρονιος ανεργος

  • 1 Απάντηση

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός/πεδίο για να δηλωθεί στο Ε1 ότι είστε μακροχρόνια άνεργος.
Εάν η ερώτησή σας αφορά την απαλλαγή σας από την εισφορά αλληλεγγύης, το Υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει τα σχετικά στοιχεία από τον Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι μακροχρόνια άνεργοι με τη συγκεκριμένη έκτακτη εισφορά. Εάν, ωστόσο, σας έρθει το εκκαθαριστικό και περιλαμβάνετε η εισφορά αλληλεγγύης, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις και να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Εγκ. ΠΟΛ. 1131/2012.
Αναλυτικά, όπως ορίζεται σχετικά στη συγκεκριμένη εγκύκλιο:
"Προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής :
α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του κατά την 30/04/2012, για να υπάρχει και για το τρέχον οικονομικό έτος ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Συνεπώς μακροχρόνια άνεργος, για την εφαρμογή του νόμου κατά το οικονομικό έτος 2012, νοείται αυτός που είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, πριν και κατά την 30/04/2011.
β) Να μην έχει κατά την χρήση 2012 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα που δηλώνονται στην φορολογική δήλωση και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όπως ενοίκια ακινήτων, γεωργικά εισοδήματα κλπ, ακόμη κι αυτά που υπολογίζονται με τεκμαρτό τρόπο. Δεν υπολογίζονται τα αντικειμενικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση