Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεά χρηματικού ποσού για αγορά ακινήτου

Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικού ποσού για την αγορά ακινήτου σε ενήλικο τέκνο θα πρέπει να δηλωθεί από το γονέα στη δήλωση το ποσό ή επειδή δεν ισχύει το πόθεν έσχες για την αγορά του ακινήτου δεν υποχρεούται να το δηλώσει.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 19 § 2 περ. στ' του Κ.Φ.Ε., η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος.Προϋπόθεση αποτελεί η φορολογική δήλωση που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών να έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 § 2 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών, η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δήλωση εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμηρίων η δωρεά χρηματικών ποσών, πρέπει να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.
Παρόλα αυτά, στην ειδική περίπτωση της αγοράς ακινήτων, ισχύει η αναστολή εφαρμογής του τεκμηρίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3986/2011 έως τις 31-12-2013 (δείτε σχετικά εδώ ).Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη επίκλησης της δωρεάς για την κάλυψη της συγκεκριμένης τεκμαρτής δαπάνης (πόθεν έσχες) στο επίπεδο υποβολής της δήλωσης εισοδήματος.
Ωστόσο, όμως, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι με το άρθρο 48 § 3 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 3888/2010, προβλέπεται ότι "σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση".

Προσθέστε τη δική σας απάντηση