ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Χαρτόσημο, ΟΓΑ Χαρτοσήμου, Πάγια

Αγαπητέ Κύριε / Κυρία, καλημέρα σας
Επιτηδευματίας μηχανικός αγοράζει πάγιο εξοπλισμό, από το σύζυγό της, (ιδιώτη μη υπόχρεο σε έκδοση τιμολογίου), γραφεία, βιβλιοθήκες κλπ σε ένα ευτελές ποσό {100,00 ευρώ}
Από όσο γνωρίζω, η επιτηδευματίας έχει την υποχρέωση να εκδόσει τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη, το οποίο έχει χαρτόσημο 3,6%
Ερώτηση
1) Πότε αποδίδεται ο φόρος χαρτοσήμου στη ΔΟΥ?
2) Ο φόρος χαρτοσήμου έχει και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%?
π.χ. ποσό εξοπλισμού        100,00 ευρώ
χαρτόσημο (3.6%)               3,60 ευρώ
ΟΓΑ (20%)                          0,72 ευρώ        (3,60χ20%)
Σύνολο                            104,32 ευρώ
3) Το τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη (το λευκό ή 1ο στέλεχος), παραδίδεται στη ΔΟΥ? και πότε?
4) Τα αντικείμενα της αγοράς αυτής, καταγράφονται στα πάγια της επιχείρησης ή αποσβένονται αυτοτελώς μέσα στη χρήση, επειδή είναι μικροποσό (100,00 ευρώ)?
5) ) Ο πωλητής (μη υπόχρεος), δηλώνει το ποσό που έχει πουλήσει στην επιτηδευματία, σαν εισόδημα?
Σας ευχαριστώ εκ' των προτέρων για το χρόνο σας.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 § 5 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση για έκοδση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών.
Στην αξία των τιμολογίων αυτών υπολογίζεται χαρτόσημο (και όχι ΦΠΑ) με ποσοστό 2,4% (μαζί με ΟΓΑ) αν ο αγοραστής είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 15 § 1α' του ΚΝΤΧ και 3,6% εάν ο αγοραστής είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα άρθρα 13 § 1 δ' και 15 § 1α του ΚΝΤΧ.
Η δήλωση χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι την εικοστή των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου. Εξαιρετικά, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πράκτορες αυτών μέχρι την εικοστή των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου (άρθρο 30 Π.Δ. 99/77).
Η υποχρέωση αποστολής του πρωτότυπου του τιμολογίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου υφίσταται στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου.
Τα στοιχεία που αποκτώνται από την επιτηδευματία μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση που αποκτήθηκαν, έχοντας αξία μικρότερη των 1.200 € (άρθρο 31 § 1 περ. ε' του Κ.Φ.Ε.)
Τέλος, το ποσό που απεκόμισε απ' την πώληση ο πωλητής δε θεωρείται εισόδημα (δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση