Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποχρεωτική η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης μηχανικού και ιδιώτη;

Καλημέρα σας. Θέλω να θέσω το ακόλουθο ερώτημα. Είναι υποχρεωτική η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης μεταξύ μηχανικού και ιδιώτη ακόμη και αν ακολουθήσουμε την νόμιμη αμοιβή; Ευχαριστώ πολύ.
Γεράσιμος Μουρμούρης
Πολιτικός Μηχανικός

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της εγκ.7/1979 του ν.820/1978, καθιερώθηκε υποχρέωση, γι'αυτόν που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου του οποίου το κόστος υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες (6000) ευρώ (από 1/1/2002), να γνωστοποιεί με δήλωσή του, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, στον αρμόδιο για τη φορολογία του (του αναθέτοντος) Οικονομικό Έφορο, τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέτει στον ίδιο Οικονομικό Έφορο αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίσθηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του ως άνω έργου από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.
   Περαιτέρω, με την απόφαση 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000, καθορίσθηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990.
   Από τα ανωτέρω προκύπτει υποχρέωση κατάρτισης συμφωνητικού μεταξύ μηχανικού και ιδιώτη μόνο στην περίπτωση που ο μηχανικός ενεργεί σαν εργολάβος ή υπεργολάβος για την εκτέλεση τεχνικού έργου.
   Από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προκύπτει υποχρέωση κατάρτισης συμφωνητικών για τις λοιπές περιπτώσεις, μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, αλλά υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που θα συνταχθούν στη ΔΟΥ του κάθε συμβαλλόμενου με τριμηνιαίες καταστάσεις, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 1065606/ΔΕ-Β/18.7.2000.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση