Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.) - α/α 18 Λοιπές Δαπάνες

Στην πρώτη σελίδα της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης ο κωδικός 18 Λοιπές Δαπάνες  τι συμπεριλαμβάνει;
Ενδεικτικά αναφέρουμε, ποσά από ακάλυπτες προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως ή αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων ή πιστωτικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών θα συμπεριληφθούν στον κωδικό 18 Λοιπές Δαπάνες;
 Όλα τα παραπάνω ποσά αφορούν έσοδα της ομάδας 8 του Ε.Γ.Λ.Σ.
Το ερώτημα τίθεται γιατί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα παραπάνω ποσά προστίθενται στο κέρδος βάσει λογιστικού προσδιορισμού κωδκόι 560, 561, 562 του εντύπου Ε3 και προκύπτει έτσι το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.
 

  • 1 Απάντηση

Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και συγκεκριμένα στον πίνακα I, περιλαμβάνονται οι δαπάνες της επιχείρησης, σε περίπτωση αναμόρφωσης. Αν η επιχείρηση σας έχει αναμορφώσει δαπάνες που δεν αναφέρονται στους πρώτους 17 κωδικούς του Πίνακα I, θα τους συμπεριλάβει στον κωδ. 18 "Λοιπές δαπάνες".
Σημειώνεται ότι στις λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μόνο θετικές λογιστικές διαφορές, όχι αρνητικές, οι οποίες, για τα Γ' κατηγορίας βιβλία, εξακολουθούν να γράφονται όπως προβλέπεται στο έντυπο της δήλωσης εισόδηματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση