Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απόδειξη Αυτοπαράδοσης

Γεια σας.
Είμαι δικηγόρος και έκοψα απόδειξη ΔΩΡΕΑΝ στην σύζυγό μου για πράγματι δωρεάν υπηρεσίες, χωρίς έξοδα και, συνεπώς, χωρίς ΦΠΑ και την καταχώρησα στο βιβλίο εσόδων με ΜΗΔΕΝ έσοδα και ΜΗΔΕΝ ΦΠΑ, στην σειρά της ημερολογιακά.
Διάβασα όμως εκ των υστέρων ότι έπρεπε να γράψω πάνω στην απόδειξη την ένδειξη ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ και να την καταχωρήσω στο τέλος των βιβλίων.
1) Μπορείτε να με ενημερώσετε τι πρέπει να κάνω τώρα και πώς θα διορθώσω το λάθος;
2) Μήπως πρέπει να προσέξω κάτι για το Ε3 και για τις δηλώσεις ΦΠΑ, αναφορικά με την παραπάνω απόδειξη;
Ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις

Στο άρθρο 9 του ν2859/2000 ορίζεται ότι: " θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο: α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα εκπτωσης του φόρου, β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του, γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο."
   Στο άρθρο 13 § 2 του ΠΔ 186/1992 ορίζεται ότι: " επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή στην απόδειξη ( παροχής υπηρεσιών ) αναγράφεται η ένδειξη δωρεάν."
   Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ορθά ενεργήσατε εκδίδοντας ΑΠΥ με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ για παρασχεθείσες προς τη σύζυγό σας υπηρεσίες.Σημειώνω προς πληρέστερη κατανόηση ότι στη δική σας περίπτωση θα εκδιδόταν  απόδειξης αυτοπαράδοσης  αν η σύζυγός σας ήταν ταυτόχρονα και υπάλληλος της επιχείρησής σας.

Η απάντησή σας ήταν πλήρως εμπεριστατωμένη.
Ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση