Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1065362/433/0015/26.9.2007 Έκδοση στοιχείων για την πώληση καρτών σταθερής και κινητής Τηλεφωνίας.

1065362/433/0015/26.9.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για την πώληση καρτών σταθερής και κινητής Τηλεφωνίας.

Με τις από 15.6.2007 και 10.9.2007 αιτήσεις σας, θέτετε υπόψη μας ότι κατάστημα με είδη ψιλικών που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προτίθεται να αγοράσει και να πωλεί στο κοινό κάρτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν για την διάθεση των καρτών αυτών θα εκδίδει αποδείξεις με τη χρήση Φ.Τ.Μ. του ν. 1809/1988 ή αν θα πρέπει να καταχωρεί τις αγορές των καρτών στα έξοδα. Σε σχέση με τα ερωτήματά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006), για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., συνιστά παροχή υπηρεσίας και η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

2. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η προαναφερόμενη περίπτωση συνιστά παροχή υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν τα μέσα αυτά (ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα) διατίθενται απευθείας από αυτόν που παρέχει το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάμεσο τρίτο. Τέτοια μέσα είναι οι κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες στάθμευσης σκαφών αναψυχής κ.λπ.

Με κάθε παράδοση των μέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους - επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Με κάθε παράδοση των μέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους - επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

3. Με βάση τα προαναφερόμενα για την διάθεση των καρτών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας προς το κοινό από τον υπόψη επιτηδευματία που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να εκδίδεται Α.Π.Υ. με την χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 περί φορολογικών μηχανισμών, όπως ισχύουν.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους, για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και τις λοιπές πράξεις.

5. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι δαπάνες αγοράς καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καταχωρούνται στο σκέλος των εξόδων του βιβλίου εσόδων – εξόδων σε ιδιαίτερη στήλη ως δαπάνες λήψης υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!