Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1102079/679/0015/17.12.2007 Επιβολή ή μη προστίμου «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων», κατ’ εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.

1102079/679/0015/17.12.2007

ΘΕΜΑ: Επιβολή ή μη προστίμου «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων», κατ’ εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ζητάτε την άρση των συνεπειών – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν σε βάρος της επιχείρησής σας λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής ΦΜΑΠ, στα πλαίσια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής σας στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος:

α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.

β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από 22.12.2006 δηλώσεις φόρου εισοδήματος (οικονομικά έτη 2005 και εφεξής).

Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύννομη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/2003 - παράγραφος 7.β) είτε με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (ΠΟΛ. 1082/2003 - παράγραφος 6.ε.).

2. Ενόψει των προαναφερόμενων η υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ ( άμεσος φόρος), δεν εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 και κατά συνέπεια στην περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή) δεν μπορεί να γίνει λόγος για μη τήρηση των προϋποθέσεων σύννομης έκδοσης των φορολογικών στοιχείων επιχείρησης με βάση τις διατάξεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, δηλαδή έκδοσής τους ως αθεώρητων.

Αντίθετα οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 36, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη από ΦΜΑΠ άνω του προβλεπόμενου ορίου, εφόσον τα ακίνητα από τα οποία προέκυψε ο φόρος ανήκουν σε ελεγχόμενη επιχείρηση που εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία με βάση τις διατάξεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και βέβαια τα χρέη αυτά εξακολουθούν να υφίστανται από την 1η του έβδομου μήνα και μετά.

3. Κατά συνέπεια στην περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν είχε υποβάλλει δήλωση ΦΜΑΠ, δεν υφίσταται παράβαση σε βάρος της όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων έκδοσης των στοιχείων της κατ’ εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!