Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1054679 ΕΞ 1-4-2013 Δ15Α 1054679 ΕΞ 1-4-2013 :Κλινικές - Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 15η
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β'
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3638389, 210-3610030
FAX:210-3641620

Αθήνα, 01/04/2013

ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1054679 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: «Κλινικές - Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.».
 
Σε απάντηση του από 7/3/2013 αιτήματός σας με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις σε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών από τις Κλινικές και τα θεραπευτήρια, σας ενημερώνουμε τα εξής:
 
1. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) ο επιτηδευματίας που διατηρεί κλινική ή θεραπευτήριο υποχρεούται να τηρεί βιβλίο ασθενών και βιβλίο μεριδολογίου γιατρών φυσικών προσώπων. Επιπλέον με τις διατάξεις της περίπτωσης ια' της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου τηρεί βιβλίο επίσκεψης ασθενών για τους εξωτερικούς ασθενείς που παρέχει τις υπηρεσίες του.
 
2. Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1.1.2013 τα προαναφερόμενα πρόσωπα παύουν να τηρούν τα εν λόγω πρόσθετα βιβλία. Ο εκμεταλλευτής όμως κλινικής ή θεραπευτηρίου, όπως και οι γιατροί και οι ιατρικές εταιρείες υποχρεούνται από 1/1/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ να παρέχει, μέχρι την έκδοση του στοιχείου, ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του και όχι για τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1004/2013.
 
3. Με την ίδια εγκύκλιο με την οποία ερμηνεύτηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. διευκρινίστηκε ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν τις συναλλαγές του εν λόγω υπόχρεου, προκειμένου να είναι εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο. Ως εκ τούτου τα δεδομένα, τα οποία είχε υποχρέωση να καταχωρεί ο εν λόγω υπόχρεος, με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο πρόσθετο βιβλίο ασθενών, όπως τη χρονολογία εισόδου του ασθενή, το ονοματεπώνυμό και τη διεύθυνσή του, καθώς
 
και τη χρονολογία εξόδου του, την κατηγορία της θέσης νοσηλείας του, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το είδος και την ποσότητα των φαρμάκων και λοιπών υλικών, εκτός των αναλώσιμων, που χορηγούνται και τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας θέσης καταχωρεί τη χρονολογία αυτής και την κατηγορία της νέας θέσης είναι επαρκή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., όπως άλλωστε διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ. 1036/2013. Ως εκ τούτου ο εν λόγω υπόχρεος δεν έχει υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας του γιατρού που παρέχει ειδική περίθαλψη (έμμισθου ή συνεργάτη), καθώς επίσης και αυτές που καταχωρούσε στο βιβλίο μεριδολογίου γιατρών για τους συνεργαζόμενους γιατρούς που παρέχουν ειδική περίθαλψη και αμείβονται από τους ασθενείς.
 
4. Επιπλέον, με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ 1036/2013 διευκρινίστηκε ότι οι υπόχρεοι της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. μπορεί να θεωρήσουν τα έντυπα απεικόνισης ασφαλών πληροφοριών και με τους αντίστοιχους κωδικούς θεώρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Συνεπώς ο ανωτέρω υπόχρεος μπορεί να θεωρήσει έντυπα ασφαλών πληροφοριών για τους εσωτερικούς ασθενείς στο κωδικό θεώρησης ΤΑΧΙβ 51 «Βιβλίο Ασθενών - Έντυπα Καταχώρησης Πληροφοριών Παρ.23 Αρθρ.4» και έντυπα ασφαλών πληροφοριών για τους εξωτερικούς ασθενείς στον κωδικό θεώρησης TAXIS 92 «Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (ιατροί, οδοντίατροι) - Έντυπα καταχώρησης Ασφαλών Πληροφοριών».
 
5. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι επί μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., είτε εκτυπώνονται σε θεωρημένα έντυπα είτε σημαίνονται με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 όπως ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1020/2013.
 
6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου από 1/1/2013 δεν είναι υπόχρεος παροχής των ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. Διαγνωστικό κέντρο δε, όπως έχει ερμηνευτεί από την Διοίκηση, θεωρείται η επιχείρηση του επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) που διαθέτει ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενεργεί διαφόρων ειδών εξετάσεις και παρέχει πολλαπλές διαγνωστικές υπηρεσίες διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων. Δεν περιλαμβάνονται τα απλά μικροβιολογικά και ακτινολογικά ιατρεία στην έννοια του διαγνωστικού κέντρου.
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ευθύμιος Σαΐτης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!