Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1039741 ΕΞ 2013 Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065 ΡΑΧ : 210 3615052
ΠΡΟΣ:
KOIN.:

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1039741 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων.

ΣΧΕΤ.: Η από 27.2.2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδοθεί για την καταβολή δικαιούμενων ποσών σε συνταξιούχο εργολήπτη δημοσίων έργων, προερχόμενων απ ό αναθεώρηση τιμών για την κατασκευή συγκεκριμένου δημοσίου έργου, η οποία (κατασκευή) ολοκληρώθηκε πριν τη διακοπή εργασιών του ενδιαφερόμενου λόγω συνταξιοδότησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.), αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη τίτλου κτήσης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 του ίδιου άρθρου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.

2. Επίσης, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/2013 διευκρινίστηκε ότι ως τίτλος κτήσης μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και τιμολόγιο (αγοράς), αρκεί να περιλαμβάνονται όλα τα προαπαιτούμενα δεδομένα.

3. Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου και όπως άλλωστε έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν (έγγραφά μας Δ15Β 1119802 ΕΞ 30.8.2012, 1068082/521/20.9.2006), για την καταβολή δικαιούμενων ποσών λόγω αναθεώρησης τιμών σε εργολάβο δημοσίων έργων, ο οποίος, κατά το χρόνο γένεσης της σχετικής απαίτησης έχει προβεί σε διακοπή εργασιών λόγω συνταξιοδότησης, δηλαδή δεν είναι πλέον υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών του Κ.Φ.Α.Σ., εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. που προβλέπουν την έκδοση «τίτλου κτήσης» από το πρόσωπο που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, το οποίο και θα καταβάλλει τη σχετική αμοιβή, μη αποκλειομένης και της δυνατότητας έκδοσης τιμολογίου (αγοράς), βάσει των όσων αναφέρθηκαν στην παρ. 2 του παρόντος.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!