Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1136130 ΕΞ 2012 Καταχώρηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε Βιβλία Β' κατηγορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10  Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο 2103638389
FAX 2103641620

ΠΡΟΣ:


Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1136130 ΕΞ 2012
ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε Βιβλία Β' κατηγορίας».

Με την από 24/8/2012 αίτησή σας, θέτετε το ερώτημα της αντιμετώπισης της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του τρόπου καταχώρησής τους σε Βιβλία Β' κατηγορίας.

Το αίτημά σας διαβιβάστηκε με το Δ15Α 1124167 ΕΞ 2012/10.9.2012 έγγραφό μας στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία με το Δ12Α 1129608 ΕΞ 2012/19.9.2012 έγγραφό της μας γνώρισε τα εξής:

«1)Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) ως ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την εκτέλεση του σκοπού της (μεσιτείες, συναλλαγματικές διαφορές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις κλπ.).

2)Επίσης, με το αρ. πρωτ.1118935/1627/Α0012/19.11.1997 έγγραφό μας, έχει διευκρινισθεί, ότι το ποσό του Ε.Φ.Κ. που επιστρέφεται με βάση την Α.Υ.Ο. Δ.401/23/20.3.1997 στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων, οι οποίες το είχαν καταβάλλει με την αγορά των καυσίμων και το οποίο καταχώρισαν στα βιβλία τους ως έξοδο, αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της χρήσης μέσα στην οποία αυτό εισπράχθηκε από τους δικαιούχους.

3)Περαιτέρω, με το 1068865/1389/Α0012/10.11.2005 έγγραφό μας, η καταβολή του επιστραφέντος ποσού Ε.Φ.Κ. προς τους δικαιούχους, πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, έλεγχος αναφορικά με την ακρίβεια των στοιχείων - δικαιολογητικών που αναγράφονται στην αίτηση και στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου. Το ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καθίσταται βέβαιο και εκκαθαρισμένο για τους δικαιούχους, μετά την διενέργεια του πιο πάνω ελέγχου, δηλαδή κατά την καταβολή του από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4)Τέλος, κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι το ποσό του Ε.Φ.Κ. που επιστρέφεται στις επιχειρήσεις και το οποίο έχει εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών κατά την αγορά του πετρελαίου είτε ως έξοδο, είτε με την ενσωμάτωσή του στο κόστος πωληθέντων, αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της χρήσης μέσα στην οποία αυτό εισπράττεται από τους δικαιούχους.»

Έπειτα από τα παραπάνω, η καταχώριση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων ως ακαθάριστο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ.(π.δ.186/1992).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Γεώργιος Κριτσέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!