Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1076940 ΕΞ 2024 Οργανισμός της ΑΑΔΕ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1076940 ΕΞ2024

ΦΕΚ B' 3973/08.07.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) επιπλέον Τμήματος στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και την αναστολή λειτουργίας και της έναρξης λειτουργίας των Αυτοτελών Γραφείων Διαχείρισης Κινδύνων των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και της νέας Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) αυτής, αντίστοιχα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14, των άρθρων 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 19Α, 28Α, 34Β, 34Θ, 42, 42Δ, 42Ζ, 47Α, 54Α και 63Β αυτής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023/27-09-2023 (Β’ 5751) όμοιας.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) Από 07-06-2024 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και

β) από 12-06-2024 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).

4. Τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ υπό στοιχεία: α) Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1069770 ΕΞ 2024/ 14-06-2024 και β) Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 171852 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/ 14-06-2024, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1156160 ΕΞ 2023/19-12-2023 (Α.Δ.Α. ΡΖΗΥ46ΜΠ3ΖΙΕ8) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη: α) Σύστασης ενός (1) επιπλέον Τμήματος στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) με αντικείμενο την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη και β) αναστολής λειτουργίας και της έναρξης λειτουργίας των Αυτοτελών Γραφείων Διαχείρισης Κινδύνων των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και της νέας Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) αυτής, αντίστοιχα.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται εξοικονόμηση επί των δαπανών αποδοχών συνολικού ποσού ύψους έως έντεκα χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ (11.303€) περίπου για το έτος 2024 και συνολικού ποσού ύψους έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ (24.606€) περίπου για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η εν λόγω εξοικονόμηση θα πραγματοποιηθεί στους Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ,

αποφασίζουμε:

Α.Ι. Συνιστούμε στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ’Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής στην Είσπραξη», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών της ίδιας Διεύθυνσης.

ΙΙ. Αναστέλλουμε τη λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Διαχείρισης Κινδύνων των Γενικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.), Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την έναρξη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων της νέας Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασής μας, με την οποία θα οριστεί η επανέναρξη και η έναρξη λειτουργίας αυτών, αντίστοιχα και μέχρι τότε ορίζουμε ότι οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από τα Αυτοτελή Τμήματα Υποστήριξης των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων και ειδικότερα για τη Γ.Δ.Ο.Υ. από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου αυτής.

Β. - Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) ως κατωτέρω:

I. Στο άρθρο 42Δ «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.)»:

α) Αντικαθιστούμε την παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«2.Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.

β) Τμήμα Β’Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών.

γ) Τμήμα Γ’Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής στην Είσπραξη.».

β) στην παρ. 3 αυτού:

βα) Διαγράφουμε την περ. ια’της υποπαρ. Ι. «Τμήμα Α’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών» και αναριθμούμε την περ. ιβ’σε ια’.

ββ) προσθέτουμε νέα υποπαρ. IΙΙ., η οποία έπεται της υποπαρ. ΙΙ., ως εξής:

«IΙΙ. Τμήμα Γ’ - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής στον Τομέα της Είσπραξης

Ως η Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης (CLO) της Ελλάδος (σύμφωνα με την Οδηγία 2010/24/ΕΕ), το Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

α) Η μέριμνα για την εναρμόνιση του εσωτερικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την ενσωμάτωση σε αυτό των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διακρατικών συμφωνιών σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων με άλλα κράτη.

β) Η επιμέλεια της ορθής εφαρμογής της εθνικής, ενωσιακής και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας που αφορά την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων των φορολογικών αρχών αλλοδαπών κρατών και ιδίως των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου στην αλλοδαπή, καθώς και η εισήγηση και παροχή στοιχείων για την τροποποίηση του ως άνω θεσμικού πλαισίου, όπου απαιτείται.

γ) Η εισήγηση για την ανάπτυξη επιχειρησιακών δράσεων και ο συντονισμός αυτών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα της είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων.

δ) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση σε ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις της Ε.Ε., του Ο.Ο.Σ.Α. και άλλων διεθνών οργανισμών για θέματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στον τομέα των εισπράξεων.

ε) Η μέριμνα για την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων και την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων σε άλλα κράτη ή στην Ελληνική Επικράτεια για λογαριασμό αυτών, βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των διακρατικών συμφωνιών.

στ) Η παρακολούθηση των ενεργειών τόσο των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ όσο και των αλλοδαπών φορολογικών αρχών για την διεκπεραίωση αιτημάτων αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη υπέρ αλλοδαπού και ελληνικού δημοσίου, αντίστοιχα, καθώς και η ενημέρωση των αιτουσών αρχών για την πορεία αυτών.

ζ) Η διαχείριση των λογαριασμών του Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν στην πληρωμή απαιτήσεων που εισπράττονται από άλλες χώρες και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής.

η) Η υποβολή προτάσεων και η εποπτεία της ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τους σκοπούς της βελτίωσης της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα της είσπραξης.».

II. Αριθμούμε την υφιστάμενη παράγραφο σε 1 και προσθέτουμε νέα παράγραφο 2,

α) στα άρθρα 19Α, 28Α, 42, 42Ζ, 54Α και 63Β, ως κατωτέρω:

«2. - Οι αρμοδιότητές του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων, μέχρι την επανέναρξη λειτουργίας αυτού, η οποία θα οριστεί με νεότερη απόφαση, θα ασκούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.»

β) στο άρθρο 34Β, ως κατωτέρω:

«2. - Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων, μέχρι την επανέναρξη λειτουργίας αυτού, η οποία θα οριστεί με νεότερη απόφαση, θα ασκούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.»

γ) στο άρθρο 34Θ, όπως προστίθεται στην ως άνω απόφαση με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023/ 27-09-2023 (Β’ 5751) όμοια, ως κατωτέρω:

«2. - Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων, μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτού, η οποία θα οριστεί με νεότερη απόφαση, θα ασκούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.»

III. στο άρθρο 47Α «Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)» και ειδικότερα στην παρ. 5 αυτού αντικαθιστούμε:

α) Τον τίτλο της υποπαρ. I. αυτής, ως εξής:

«I. Υποδιευθύνσεις Α’ έως και Γ’-Ελέγχων Τμήματα Α’έως και Ι’-Ελέγχων»

β) τον τίτλο της περ. Γ. της υποπαρ. II. αυτής, ως εξής:

«Γ. Υποδιεύθυνση Γ’ -Ελέγχων

Τμήματα Ζ’ έως Ι’ -Ελέγχων»

Γ. - Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023/27-09-2023 (Β’ 5751).

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!