Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

Ε. 2044/2024 Διευκρινίσεις για την υποχρεωτική διασύνδεση των POS με τις Ταμειακές Μηχανές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νικης
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλ. : 210-4802550
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 9ΓΟΦ46ΜΠ3Ζ-ΗΣΜ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2024

Ε. 2044

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων περί της υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) των οντοτήτων με τα ταμειακά τους συστήματα και την ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διασύνδεση των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) που διαθέτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 με τα ταμειακά τους συστήματα και τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ βάσει του άρθρου 17 ν. 5104/2024 ΚΦΔ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τη διασύνδεση των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 με τα ταμειακά τους συστήματα και την ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα για τις υπόχρεες οντότητες, το εύρος των συναλλαγών και τις εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 υπόχρεες σε χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών
 • Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers)
 • Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs)
 • Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
 • Οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ
 • Οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής και της τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP)
 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να επιλυθούν πρακτικά ζητήματα που έχουν προκύψει κατόπιν θέσης σε ισχύ των υπό στοιχεία Α.1098/2022 (Β'3940) και Α.1155/2023 (Β'5992 και Β'6514) αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4308/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1098/2022 ΚΑΙ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

1. Η υποχρέωση διασύνδεσης των οντοτήτων του άρθρου 1 του ν.4308/2014 που διαθέτουν Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) που δεν συνεργάζεται με ενδιάμεσο Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (ERP) εξειδικεύεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

2. Η υποχρέωση διασύνδεσης των οντοτήτων που διαθέτουν ΦΗΜ που συνεργάζεται με ενδιάμεσο Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (ERP) εξειδικεύεται στις διατάξεις των υπό στοιχεία Α.1155/2023 και Α.1098/2022 αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Οι οντότητες που υπέχουν υποχρέωση διασύνδεσης έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τα όσα ορίζονται είτε στη μία είτε στην άλλη Απόφαση ανάλογα με τις επιχειρησιακές τους απαιτήσεις.

I. Έκταση εφαρμογής υποχρέωσης διασύνδεσης

3. Η υποχρέωση διασύνδεσης με τον/τους ΦΗΜ ή το λογισμικό Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ισχύει καταρχήν για το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που διαθέτει η οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014. Στην περίπτωση που η οντότητα διενεργεί αποκλειστικά χονδρικές συναλλαγές ή αποκλειστικά συναλλαγές που υπάγονται στις εξαιρέσεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1002/2014 απόφασης ΓΓΔΕ και δεν κάνει χρήση ΦΗΜ δεν έχει υποχρέωση διασύνδεσης.

4. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 που διενεργούν μεικτές συναλλαγές (είτε χονδρικές και λιανικές με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ είτε λιανικές με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και λιανικές απαλλασσόμενες από την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1002/2014 Aπόφαση ΓΓΔΕ), έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών που θα επιλέξουν, για τις συναλλαγές λιανικής για τις οποίες έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν μόνο για συναλλαγές χονδρικής ή μόνο για συναλλαγές της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1002/2014 απόφασης ΓΓΔΕ, εφόσον δεν κάνουν χρήση ΦΗΜ για τη διενέργεια των συναλλαγών που εμπίπτουν στην ως άνω Απόφαση. Σημειώνεται ότι εφόσον η οντότητα κάνει χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για συναλλαγές που εντάσσονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1002/2014 Απόφαση ΓΓΔΕ δεν υπέχει υποχρέωση διασύνδεσης για τις συναλλαγές αυτές. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η οντότητα διαθέτει μόνο ένα Μέσο Πληρωμών και διενεργεί μεικτές συναλλαγές, υπέχει υποχρέωση διασύνδεσης αυτού, δεδομένου ότι το εν λόγω Μέσο δέχεται πληρωμές και για συναλλαγές λιανικής με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ.

5. Διευκρινίζεται ότι οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014 που χρησιμοποιεί περισσότερους του ενός ΦΗΜ αλλά διαθέτει ένα και μόνο Μέσο Πληρωμών, έχει υποχρέωση διασύνδεσης αυτού με τον ΦΗΜ που χρησιμοποιείται για την διενέργεια συναλλαγών που ολοκληρώνονται με τη χρήση κάρτας πληρωμών. Οι υπόλοιποι ΦΗΜ που δεν έχουν διασυνδεθεί με Μέσο Πληρωμών δύναται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διενέργεια συναλλαγών που ολοκληρώνονται με τη χρήση μετρητών. Σε κάθε περίπτωση η οντότητα μπορεί να διασυνδέσει περισσότερα του ενός Μέσου Πληρωμών σε έναν ΦΗΜ.

6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1155/2023 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ δεν υφίσταται υποχρέωση διασύνδεσης για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (e– commerce συναλλαγές), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων τερματικών Πληρωμών (unattended POS) καθώς και για συναλλαγές με κάρτα που ολοκληρώνονται κατόπιν αιτήματος πληρωμής μέσω ειδικού συνδέσμου (payment link). Ειδικά για τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων τερματικών Πληρωμών (unattended POS) διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α. 1155/2023 Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ από την υποχρέωση διασύνδεσης εξαιρούνται αποκλειστικά οι οντότητες που δεν υπέχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ για τις συναλλαγές αυτές αλλά κάνουν χρήση ΦΗΜ ή Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Συνεπώς δεν καταλαμβάνονται από την εξαίρεση οι πωλήσεις υγρών καυσίμων μέσω αυτόματων μηχανημάτων δεδομένου ότι σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1002/2014 Απόφασης ΓΓΔΕ οι συγκεκριμένες συναλλαγές διενεργούνται υποχρεωτικά με χρήση ΦΗΜ ή Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Σύμφωνα ωστόσο με την παρ. 2.9 της υπό στοιχεία Α. 1157/2023 Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β'5994), η σχετική υποχρέωση διασύνδεσης εκκινεί από την 01.01.2025.

7. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση διασύνδεσης που αναφέρονται στην παρ. 6 καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που υφίσταται υποχρέωση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1098/2022 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ δεδομένου ότι ο δικαιολογητικός λόγος παροχής των σχετικών εξαιρέσεων (πλην της περίπτωσης αυτόματων τερματικών Πληρωμών - unattended POS-) είναι η μη τεχνολογική ωρίμανση της διαφορετικής τεχνικής λειτουργίας της διασύνδεσης που απαιτείται δεδομένου ότι οι εν λόγω συναλλαγές ολοκληρώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία κάρτας πληρωμών (card not present transactions). Εφόσον ωριμάσει η αναγκαία τεχνική λύση, η εν λόγω εξαίρεση θα εξεταστεί εκ νέου.

8. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα δεχτεί πληρωμές σε μη διασυνδεμένο Μέσο Πληρωμών για συναλλαγές για τις οποίες έχει υποχρέωση διασύνδεσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 ΚΦΔ (ν. 5104/2024, Α'58).

II. Σχετικά με την διενέργεια ετεροχρονισμένων και ταυτόχρονων συναλλαγών

9. Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές είναι αυτές για τις οποίες το παραστατικό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χρήση Μέσου Πληρωμών. Αντίστοιχα, Ταυτόχρονες Συναλλαγές είναι αυτές για τις οποίες το παραστατικό εκδίδεται την ίδια στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χρήση Μέσου Πληρωμών.

10. Στις ετεροχρονισμένες συναλλαγές, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις διανομής έτοιμου φαγητού ή έκδοσης παραστατικού κατά το σερβίρισμα διενεργείται προφόρτωση στο Μέσο Πληρωμών των δεδομένων των παραστατικών που έχουν ήδη εκδοθεί. Εφόσον τα εκδοθέντα στοιχεία προφορτωθούν στο Μέσο Πληρωμών, αυτό έχει τη δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές (π.χ. χρήση διαφορετικών καρτών) εξόφλησης για κάθε ένα από τα προφορτωμένα παραστατικά. Αν εν τέλει ο αντισυμβαλλόμενος επιλέξει να καταβάλει το αντίτιμο μετρητοίς εφόσον η οντότητα συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1098/2022 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ δεν χρειάζεται να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια δεδομένου ότι το Μέσο Πληρωμών καταχωρεί τα στοιχεία του παραστατικού και τα έχει διαθέσιμα προς χρήση για είκοσι τέσσερις (24) ώρες και στη συνέχεια τα σχετικά στοιχεία απορρίπτονται αυτοματοποιημένα.

III. Σχετικά με τις συναλλαγές προείσπραξης

11. Στην περίπτωση διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και εφόσον πρόκειται να εκδοθεί τιμολόγιο για συναλλαγές χονδρικής ή παραστατικό λιανικής που εμπίπτει στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1338/1996 ΑΥΟ (συναλλαγές tax free) χωρίς χρήση ΦΗΜ ή να προεισπραχθεί ή να προκαταβληθεί ορισμένο ποσό μέσω κάρτας ή σε περίπτωση εισπράξεων τρίτων, ο ΦΗΜ εκτελεί συναλλαγή προείσπραξης, η οποία εξοφλείται μέσω κάρτας από το Μέσο Πληρωμών. Για την αποθήκευση της προείσπραξης μέσω του Μέσου Πληρωμών, ο ΦΗΜ χρησιμοποιεί τον κωδικό παραστατικού 355 «ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΣΩ EFTPOS» που αντιστοιχεί στον Τύπο Παραστατικού 8.4 Απόδειξη Είσπραξης POS, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

12. Αντίστοιχα στην περίπτωση διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση Μέσου Πληρωμών και αφορούν σε προείσπραξη ή προκαταβολή, έκδοση παραστατικού λιανικής που εμπίπτει στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1338/1996 ΑΥΟ (συναλλαγές tax free) ή τιμολογίου χωρίς χρήση ΦΗΜ δύναται να γίνεται χρήση της Απόδειξης Είσπραξης POS με Τύπο Παραστατικού 8.4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και ΦΗΜΑΣ, οι παραπάνω συναλλαγές πλην της προείσπραξης ή της προκαταβολής δύναται να διενεργούνται ως ταυτόχρονες με την έκδοση του προσήκοντος παραστατικού. Η απόδειξη Είσπραξης POS χρησιμοποιείται και στην περίπτωση εισπράξεων τρίτων, με αναγραφή του ΑΦΜ τρίτου για τον οποίο η οντότητα εισπράττει τα σχετικά ποσά και στη συνέχεια διενεργείται εκκαθάριση για την απόδοση των ποσών αυτών στον τρίτο.

13. Διευκρινίζεται ότι κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν στην υπό στοιχεία Α. 1155/2023 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την Α. 1074/2024 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, οι λιανικές συναλλαγές που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1338/1996 ΑΥΟ (taxfree) που διενεργούνται από οντότητα που κάνει χρήση ΦΗΜΑΣ ή Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διασυνδέεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω Απόφαση διενεργούνται υποχρεωτικά από διασυνδεδεμένο Μέσο Πληρωμών. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκδοθεί παραστατικό χωρίς χρήση ΦΗΜ με πληρωμή από κάρτα, εκτελείται συναλλαγή προείσπραξης σε διασυνδεμένο Μέσο Πληρωμών.

14. Περιπτώσεις συναλλαγών, κατά τις οποίες η έκδοση παραστατικού προηγείται της πληρωμής κατά χρόνο μεγαλύτερο του εικοσιτετράωρου (π.χ. έκδοση παραστατικού επί πιστώσει και καταβολή του ποσού με κάρτα σε έτερη ημερομηνία) δύναται να ολοκληρώνονται με χρήση του κωδικού παραστατικού 355 «ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΣΩ EFTPOS» σε περίπτωση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Β. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

15. Οι αυτόνομες συσκευές All in One περιλαμβάνουν στην ίδια συσκευή λογισμικό Ταμειακού Συστήματος που διασυνδέεται με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και λογισμικό διενέργειας συναλλαγών με κάρτα που διασυνδέεται με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Aquirer) και συνεπώς δεν απαιτείται διαδικασία διασύνδεσης Ταμειακού Συστήματος και του Μέσου Πληρωμών γιατί συλλειτουργούν στην ίδια συσκευή.

16. Τα όσα διευκρινίζονται ανωτέρω παρατίθενται και υπό μορφή σύντομων ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&As) στο παράρτημα της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη διασύνδεση των POS με τις Ταμειακές Μηχανές

1. Ε: Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των τερματικών POS που διαθέτουν με τα Ταμειακά τους Συστήματα;

A: Υποχρέωση διασύνδεσης υφίσταται για τη διενέργεια λιανικών συναλλαγών των επιχειρήσεων:

 • που έχουν υποχρέωση χρήσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) ή κάνουν χρήση αυτών,
 • που έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ωστόσο επέλεξαν να διενεργούν τις συγκεκριμένες συναλλαγές με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

2. Ε: Επιχείρηση που διενεργεί λιανικές συναλλαγές έχει σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση να διασυνδέσει τα τερματικά POS που διαθέτει με το Ταμειακό της Σύστημα;

A: Στην περίπτωση που η επιχείρηση διενεργεί συναλλαγές για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ΦΗΜ σύμφωνα με την νομοθεσία (ΠΟΛ. 1002/2014) και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ, δεν έχει τη σχετική υποχρέωση διασύνδεσης για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Αντίθετα, στην περίπτωση που για τις συναλλαγές λιανικής που διενεργεί, υπάρχει υποχρέωση ΦΗΜ, η επιχείρηση έχει υποχρέωση διασύνδεσης του συνόλου των τερματικών POS που διαθέτει με τον/τους ΦΗΜ που χρησιμοποιεί.

3. Ε: Επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά χονδρικές συναλλαγές έχει υποχρέωση να διασυνδέσει τα τερματικά POS που διαθέτει με το Ταμειακό της Σύστημα;

A: Όχι, δεν έχει υποχρέωση διασύνδεσης.

4. Ε: Επιχείρηση με μεικτές συναλλαγές (είτε χονδρικές και λιανικές με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ είτε λιανικές με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και λιανικές που απαλλάσσονται από την χρήση ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ. 1002/2014) έχει την υποχρέωση να διασυνδέσει όλα τα τερματικά POS που διαθέτει με το Ταμειακό της Σύστημα, για το σύνολο των συναλλαγών της;

A: Όχι, έχει την υποχρέωση να διασυνδέσει τα τερματικά POS που θα επιλέξει, για τις συναλλαγές λιανικής για τις οποίες έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή για τις οποίες χρησιμοποιεί ΦΗΜ παρά το ότι δεν έχει υποχρέωση.

Δεν έχει την υποχρέωση να διασυνδέσει αποκλειστικά και μόνο τα τερματικά POS μέσω των οποίων ολοκληρώνονται:

 • συναλλαγές χονδρικής ή
 • συναλλαγές που απαλλάσσονται από την χρήση ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ. 1002/2014, εφόσον δεν κάνει χρήση ΦΗΜ για τη διενέργεια των συναλλαγών αυτών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που επιχείρηση δεχτεί πληρωμές σε μη διασυνδεμένο τερματικό POS για συναλλαγές για τις οποίες έχει υποχρέωση διασύνδεσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ή 20.000 €, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Για την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης η ΑΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα, καθώς και στοιχείων τρίτων, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η συμμόρφωση ελέγχεται και στο πλαίσιο των ελέγχων ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων (προληπτικοί έλεγχοι).

5. Ε: Επιχείρηση με μεικτές συναλλαγές (είτε χονδρικές και λιανικές με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ είτε λιανικές με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και λιανικές που υπάγονται στην ΠΟΛ. 1002/2014) εφόσον διαθέτει ένα και μόνο τερματικό POS έχει την υποχρέωση να το διασυνδέσει με το Ταμειακό της Σύστημα;

A: Ναι, στην περίπτωση αυτή υφίσταται υποχρέωση διασύνδεσης του τερματικού POS της επιχείρησης, δεδομένου ότι το εν λόγω τερματικό δέχεται πληρωμές και για συναλλαγές λιανικής με υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ.

6. Ε: Επιχείρηση έχει περισσότερους του ενός ΦΗΜ και ένα ή περισσότερα τερματικά POS. Πρέπει όλοι οι ΦΗΜ να διασυνδεθούν με το/τα τερματικά POS;

A: Όχι, καθώς υφίσταται υποχρέωση διασύνδεσης όλων των τερματικών POS με κάποιον ή κάποιους εκ των ΦΗΜ. ΦΗΜ που δεν έχουν διασυνδεθεί με κάποιο εκ των τερματικών POS δύναται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές μετρητοίς.

7. Ε: Επιχείρηση μπορεί να διασυνδέσει περισσότερα του ενός POS σε ένα ΦΗΜ;

A: Ναι μπορεί να διασυνδέσει περισσότερα του ενός POS σε ένα ΦΗΜ. Οι συνήθεις τεχνικές προδιαγραφές επιτρέπουν τη δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τριών (3) τερματικών POS σε έναν ΦΗΜ εφόσον φυσικά το επιθυμεί η επιχείρηση.

8. Ε: Πώς λειτουργούν οι αυτόνομες συσκευές All in One;

A: Οι αυτόνομες συσκευές All in One περιλαμβάνουν στην ίδια συσκευή:

 • λογισμικό Ταμειακού Συστήματος που διασυνδέεται με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και
 • λογισμικό διενέργειας συναλλαγών POS που διασυνδέεται με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Aquirer).

Συνεπώς δεν απαιτείται διαδικασία διασύνδεσης Ταμειακού Συστήματος και POS γιατί συλλειτουργούν στην ίδια συσκευή.

9. Ε: Οι αυτόνομες συσκευές All in One διενεργούν αποκλειστικά συναλλαγές με τη χρήση κάρτας;

A: Όχι, οι αυτόνομες συσκευές All in One διενεργούν συναλλαγές και με λοιπούς τρόπους π.χ. μετρητά, επί πιστώσει.

10. Ε: Οι αυτόνομες συσκευές All in One μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια, δελτία παραγγελίας εστίασης και συναλλαγές Tax Free;

A: Ναι, μέσω των αυτόνομων συσκευών All in One οι επιχειρήσεις μπορούν να διενεργούν τις παραπάνω συναλλαγές.

11. Ε: Ποιες οντότητες είναι αδειοδοτημένες να διαθέτουν στην αγορά αυτόνομες συσκευές All in One;

A: Οι αυτόνομες συσκευές All in One διατίθενται στην αγορά αποκλειστικά από Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που αδειοδοτούνται από την ΑΑΔΕ. Οι σχετικές αδειοδοτήσεις αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στην εξής διεύθυνση:

https://www.aade.gr/mydata/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikistimologisis

12. Ε: Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (e–commerce συναλλαγές), καθώς και για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων τερματικών Πληρωμών (unattended POS);

A: Όχι, οι παραπάνω συναλλαγές εξαιρούνται της διασύνδεσης.

13. Ε: Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ που συνεργάζεται με λογισμικό σύστημα ERP σε σχέση με το πρωτόκολλο διασύνδεσης;

A: Οι υποχρεώσεις διασύνδεσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ που συνεργάζεται με λογισμικό σύστημα ERP, εξειδικεύονται στις διατάξεις των Α.1155/2023 και Α.1098/2022 Αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ και οι επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν τα όσα ορίζονται είτε στη μία είτε στην άλλη ανάλογα με τις επιχειρησιακές τους απαιτήσεις.

14. Ε: Ποιες είναι οι Ταυτόχρονες Συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση POS;

A: Ταυτόχρονες Συναλλαγές είναι αυτές για τις οποίες το παραστατικό εκδίδεται την ίδια στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή από τον πελάτη με τη χρήση POS.

15. Ε: Ποιες είναι οι Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση POS;

A: Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές είναι αυτές για τις οποίες το παραστατικό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή από τον πελάτη με τη χρήση POS.

16. Ε: Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η Απόδειξη Είσπραξης POS (προείσπραξη μέσω τερματικού POS);

A: α) Στην περίπτωση διασύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α. 1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο ΦΗΜ εκτελεί συναλλαγή προείσπραξης, η οποία εξοφλείται μέσω κάρτας από το EFTPOS εφόσον πρόκειται να εκδοθεί τιμολόγιο χονδρικών συναλλαγών ή παραστατικό tax free χωρίς χρήση ΦΗΜ ή να προεισπραχθεί ή να προκαταβληθεί ορισμένο ποσό μέσω κάρτας.

β) Στην περίπτωση διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α. 1155/2023 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να γίνεται χρήση της Απόδειξης Είσπραξης POS για συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση POS και αφορούν σε προείσπραξη ή προκαταβολή, έκδοσης παραστατικού tax free ή τιμολογίου χωρίς χρήση ΦΗΜ.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α. 1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και ΦΗΜΑΣ οι παραπάνω συναλλαγές, πλην της προείσπραξης ή της προκαταβολής, διενεργούνται με την ταυτόχρονη έκδοση του απαιτούμενου φορολογικού παραστατικού.

17. Ε: Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η Απόδειξη Είσπραξης POS για εισπράξεις τρίτων;

A: Η Απόδειξη Είσπραξης POS για εισπράξεις τρίτων χρησιμοποιείται για συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση POS και αφορούν σε είσπραξη ποσών για λογαριασμό τρίτων. Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται και το ΑΦΜ του τρίτου για τον οποίο η επιχείρηση εισπράττει τα σχετικά ποσά και στη συνέχεια διενεργείται εκκαθάριση για την απόδοση των ποσών αυτών στον τρίτο.

18. Ε: Μπορούν τα ποσά Πληρωμών στις συναλλαγές POS να είναι μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική αξία του παραστατικού ή των παραστατικών που σχετίζονται;

A: Όχι. Εξαιρείται η περίπτωση που το επιπλέον ποσό αφορά σε φιλοδώρημα το οποίο καταχωρείται διακριτά στο τερματικό POS. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η αξία του ποσού πληρωμής είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του παραστατικού η συναλλαγή ολοκληρώνεται κανονικά.

19. E: Επιχείρηση που έχει διασυνδεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α. 1155/2023 και διενεργεί μόνο συναλλαγές λιανικής που υπάγονται στην ΠΟΛ. 1002/2014 και αφορούν σε έκδοση παραστατικών tax-free (πλην των λοιπών συναλλαγών λιανικής), μπορεί να έχει και δεύτερο μη διασυνδεδεμένο τερματικό POS για την λήψη πληρωμών που αφορούν τις συγκεκριμένες συναλλαγές tax free;

Α: Όχι. Ειδικά οι συναλλαγές tax-free που διενεργούνται από οντότητα που κάνει χρήση ΦΗΜΑΣ ή Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διασυνδέεται σύμφωνα με την Α. 1155/2023, διενεργούνται υποχρεωτικά από διασυνδεδεμένο τερματικό POS. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκδοθεί παραστατικό χωρίς χρήση ΦΗΜ με πληρωμή από κάρτα, εκτελείται συναλλαγή προείσπραξης σε διασυνδεμένο τερματικό POS.

20. E.: Επιχείρηση εστίασης που δεν χρησιμοποιεί σύστημα ανοιχτών τραπεζιών αλλά εκδίδει απευθείας απόδειξη κατά το σερβίρισμα, χρειάζεται να ζητά από τον πελάτη να υποδείξει εκ των προτέρων τον τρόπο εξόφλησης (μετρητά ή κάρτα), και, στην περίπτωση πληρωμών με κάρτα, να ζητά άμεση εξόφληση από αυτόν, διότι διαφορετικά δεν θα μπορεί να τον εξυπηρετήσει;

Α.: Όχι. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν χρειάζεται να διαταράξει τον συνήθη τρόπο λειτουργίας της και να παραβιάσει την υποχρέωσή της για έκδοση απόδειξης με κάθε σερβίρισμα. Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής:

 • Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί από τον ΦΗΜ η σχετική απόδειξη και η επιχείρηση δεν γνωρίζει τον τρόπο εξόφλησης, τότε τα εκδοθέντα στοιχεία προφορτώνoνται στο τερματικό POS.
 • Το τερματικό έχει τη δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές (π.χ. χρήση διαφορετικών καρτών) εξόφλησης για κάθε μία από τις προφορτωμένες αποδείξεις.
 • Αν τελικά ο πελάτης πληρώσει μετρητοίς, η επιχείρηση, εφόσον διασυνδέεται σύμφωνα με την Α.1098/2022, δεν χρειάζεται να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για τις αποδείξεις που έχει ήδη προφορτώσει.

21. Ε: Πώς διενεργούνται μέσω POS συναλλαγές για τις οποίες η έκδοση του παραστατικού (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης) προηγείται της Πληρωμής αυτού π.χ. διανομέας έτοιμου φαγητού (delivery);

A: Διενεργείται προφόρτωση στο τερματικό POS των δεδομένων των παραστατικών που έχουν ήδη εκδοθεί ώστε αυτό να εξοφληθεί μεταγενέστερα.

22. Ε: Ξενοδοχείο που προσφέρει και υπηρεσίες εκτός πακέτου διαμονής (π.χ. υπηρεσίες εστίασης) και ο πελάτης ζητεί να χρεωθούν στο δωμάτιο ώστε να εξοφλήσει συνολικά με την αποχώρησή του, πρέπει να τον υποχρεώσει, εφόσον επιθυμεί να πληρώσει με κάρτα, να εξοφλήσει τις σχετικές υπηρεσίες με την έκδοση της απόδειξης;

Α: Όχι. Στην περίπτωση που προσφέρονται στον πελάτη εντός του ξενοδοχείου, υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της «Συμφωνημένης Τιμής Δωματίου», τότε για κάθε μία από αυτές τις συναλλαγές εκδίδονται διακριτά παραστατικά πώλησης στον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο (συνήθως με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή με το σερβίρισμα κλπ). Εφόσον το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί εφαρμογές λογισμικού Property Management System (PMS - Σύστημα παρακολούθησης των ημερήσιων εσόδων και των λογαριασμών των «διαμενόντων πελατών») και ο πελάτης δεν επιθυμεί να πληρώσει με τη λήψη του παραστατικού, κατά την αποχώρησή του εκδίδεται ΑΠΥ για το πακέτο διαμονής, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ήδη εκδοθείσες αποδείξεις για τις λοιπές παρασχεθείσες υπηρεσίες και το συνολικό ποσό εξοφλείται με τη χρήση του τερματικού POS στο σημείο έκδοσης της ΑΠΥ του πακέτου διαμονής.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ

Γεώργιος Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!