Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1054/2024 Η απόφαση για τη Δήλωση Συμβατότητας οντοτήτων με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ

Αριθμ. Α.1054

ΦΕΚ Β 2197-10.04.2024

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμβατότητας που συντάσσουν οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής και της τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης τύπων ΦΗΜ ή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251) με τύπους τερματικών EFT/POS, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 15B του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206), εφεξής ΚΦΔ,

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

2. Τις διατάξεις:

α) Της υπό στοιχεία Α.1040/2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων πληροφοριών αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που παρέχονται στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)» (Β’1723),

β) της υπό στοιχεία Α. 1157/2023 απόφασης του

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β’1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε» (Β’5994),

γ) της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β’ 5380),

δ) της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251) με ταΤαμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας υποχρεωτική έκδοση παραστατικού απόΤαμειακό Σύστημα» (Β’5992, διόρθωση σφαλμάτων Β’6514),

ε) της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από ΦΗΜ» (Β’3940),

στ) της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’551),

ζ) της υπό στοιχεία Α.1156/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ, των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’5993),

η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης ΦΗΜ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), πωλητών ΦΗΜ, πιστοποιημένων τεχνικών ΦΗΜ, κατόχων-χρηστών ΦΗΜ» (Β’497).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4.Την ανάγκη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών Μέσων Πληρωμών με ΦΗΜ ή Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP) και την ΑΑΔΕ, με σκοπό την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οντοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που απορρέουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Β ΚΦΔ.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τύπο, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Συμβατότητας που υποβάλλουν οι οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή τεχνικής υποστήριξης αυτών, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης τύπων ΦΗΜ ή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251) με τύπους τερματικών EFT/POS,

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (εφεξής ΦΗΜ)»: Το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων - Δελτίων και λοιπών εκδιδομένων στοιχείων, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal), η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2. Ως «Χρήστης ΦΗΜ»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που είναι κάτοχος ενεργού ΦΗΜ όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

3. Ως «Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ»: Η οντότητα, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία ΦΗΜ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/2015 (Β’ 497) απόφασης της ΓΓΔΕ.

4. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

5. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (π.χ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (π.χ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

6. Ως «Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ»:Το Μητρώο που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ που παρέχονται στους Χρήστες ΦΗΜ.

7. Ως «Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning,«ERP»)»: Η οντότητα που κατασκευάζει ή υποστηρίζει τεχνικά λογισμικό, που επιτρέπει σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν σε ένα σύστημα επιχειρηματικές λειτουργίες τους και, σε κάθε περίπτωση την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων.

8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»:Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

9. Ως «αναβάθμιση των ΦΗΜ» νοείται το σύνολο των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι κάτοχοι άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ για την αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή firmware) ΦΗΜ με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα Μέσα Πληρωμών των χρηστών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

10. Ως «Δήλωση Συμβατότητας»: Η δήλωση συμβατότητας της παρ. 4 του άρθρου 15Β ΚΦΔ που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ οι οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και αυτές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) και της τεχνικής υποστήριξης αυτών, με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν ότι οι τύποι ΦΗΜ που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας, καθώς και τα Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP) είναι συμβατά με τoυς τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ.

Άρθρο 2

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης εγκατάστασης και λειτουργίας Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) δηλώνουν τη συμβατότητα των τύπων ΦΗΜ που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας, ή των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), κατά περίπτωση, με τους τύπους Μέσων Πληρωμών σχετικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 15Β ΚΦΔ, ως ορίζεται στο υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Στη Δήλωση Συμβατότητας της παρ. 4 του άρθρου 15Β ΚΦΔ αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

α) ΑΦΜ ημεδαπής ή ΑΦΜ αλλοδαπής (Tax Identification Number -TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, επωνυμία, διεύθυνση έδρας και χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτής.

β) Δήλωση της ιδιότητας του υπόχρεου ως εξής:

(βα) Οντότητα με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ.

(ββ) Οντότητα με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή/και την τεχνική υποστήριξη των εν λόγω προγραμμάτων.

γ) Είδος Δήλωσης Συμβατότητας ως εξής:

(γα) Αρχική για την δήλωση υπαρχόντων στην αγορά και εν χρήσει τύπων ΦΗΜ ή εκδόσεων Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP)

(γβ) Τροποποιητική για κάθε προσθήκη νέων ή απόσυρση υπαρχόντων τύπων ΦΗΜ ή εκδόσεων Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή την προσθήκη δυνατότητας διασύνδεσης με υπάρχοντα ή νεότερα Μέσα Πληρωμών που θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ μετά την έκδοση της παρούσας.

δ) Κείμενο συμβατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 και 5 της παρούσας.

ε) Τύποι ΦΗΜ (Πίνακας Α) ή Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP) που διακρίνονται βάσει Εμπορικής Ονομασίας με αριθμό έκδοσης (version) (Πίνακας Β) που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια και διασυνδέονται εναρμονιζόμενοι/α με τις, κατά περίπτωση, λειτουργικές απαιτήσεις με Τύπους Μέσων Πληρωμών, που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ, ανά Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP), με ένδειξη περί δυνατότητας ή μη, επιτυχούς διασύνδεσης καθώς και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών και των τεχνικών ελέγχων για τη διασφάλιση της συμβατότητας.

στ) Με την υποβολή της Δήλωσης αποδίδεται από την ΑΑΔΕ:

(στα) Ημερομηνία υποβολής δήλωσης

(στβ) Αριθμός δήλωσης

(στγ) Κωδικός της, κατά περίπτωση, υπόχρεης οντότητας.

Άρθρο 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΗΜ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. 1098/2022 ΚΑΙ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

1. Σε περίπτωση διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), η οντότητα Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστου τύπου ΦΗΜ με Τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

2. Σε περίπτωση διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ που συνεργάζεται με Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (ERP) για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, η οντότητα Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστου τύπου ΦΗΜ μεΤύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Άρθρο 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING, «ERP») ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

Σε περίπτωση διασύνδεσης Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (ERP) που συνεργάζεται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών με ΦΗΜ ή με λογισμικό Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (εφεξής ΥΠΑΗΕΣ) η οντότητα Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστης έκδοσης Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (ERP) μεΤύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Άρθρο 6

ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή της Δήλωσης Συμβατότητας λαμβάνει χώρα:

1. Εφόσον πρόκειται για Κατόχους άδειας Καταλληλότητας ΦΗΜ που διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας):

α) ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως την 19η Απριλίου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης,

β) ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α. 1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 17η Μαΐου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.

2. Εφόσον πρόκειται για οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία ΦΗΜ και αιτούνται τη λήψη άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ, κατά τον χρόνο υποβολής και των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας καταλληλότητας σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης της ΓΓΔΕ.

3. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»)», τα οποία συναποτελούν είτε με ΦΗΜ είτε με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) το ταμειακό σύστημα και διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας), ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 17η Μαΐου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.

4. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), ανεξάρτητα από το εάν οι οντότητες είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές, και διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε οντότητες της περ. δ’ της παρ. 2.5 της Α. 1157/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 4η Οκτωβρίου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.

5. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») και πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια σχετικό λογισμικό μετά την 17η Μαΐου 2024, έως και την προηγούμενη της πρώτης διάθεσης του ως άνω λογισμικού, με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

6. Σε περίπτωση που νεότεροι τύποι Μέσων Πληρωμών συμπεριληφθούν σε δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ μετά την δημοσίευση της παρούσας, οι αντίστοιχες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Συμβατότητας με τις οποίες δηλώνεται η δυνατότητα ή μη, επιτυχούς διασύνδεσης με τα νεότερα αυτά Μέσα υποβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την υποβολή και την ανάρτηση στην ψηφιακή πύλη «myAADE» των εκάστοτε Δηλώσεων Συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ που τα συμπεριλαμβάνουν.

7. Σε περίπτωση επίτευξης τεχνικής δυνατότητας διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ ή έκδοσης λογισμικού εμπορικού/ λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τύπους Μέσων Πληρωμών, μεταγενέστερα της υποβολής Δήλωσης Συμβατότητας με σχετική ένδειξη αδυναμίας διασύνδεσης, οποτεδήποτε, με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών του εκ νέου ελέγχου της συμβατότητας, την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

8. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο παύσει η δυνατότητα διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ ή έκδοσης λογισμικού εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τύπους Μέσων Πληρωμών ή και συνολικά με κάθε τύπο Μέσου Πληρωμών έως την την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η παύση δυνατότητας επιτυχούς διασύνδεσης.

9.Οιυπόχρεεςοντότητεςτωνάρθρων4και5,ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανά περίπτωση, αποστέλλουν τη Δήλωση Συμβατότητας του άρθρου 15Β ΚΦΔ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: (ts.compliance@aade.gr). Η εν λόγω Δήλωση φέρει γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου που εκδίδεται στην ψηφιακή πύλη «gov.gr» του νόμιμου εκπροσώπου της εκάστοτε ημεδαπής ή αλλοδαπής υπόχρεης οντότητας με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αλλοδαπής οντότητας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, η ανωτέρω Δήλωση φέρει νόμιμη θεώρηση για χρήση στην Ελλάδα (π.χ. Apostille).

Άρθρο 7

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Σε περίπτωση που Χρήστες Μέσων Πληρωμών που υπέχουν ταυτόχρονα υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή ΥΠΑΗΕΣ κατά τη διενέργεια των λιανικών συναλλαγών τους ή κάνουν προαιρετική χρήση ΦΗΜ, διαθέτουν Μέσα που δεν δύνανται να διασυνδεθούν με τον/τους τύπους ΦΗΜ ή με το λογισμικό Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που χρησιμοποιούν οφείλουν να επιλέξουν και να εγκαταστήσουν συνδυασμό τύπου Μέσου Πληρωμής και τύπου ΦΗΜ ή λογισμικού Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων επιλογής τους που να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση προδιαγραφές διασύνδεσης εντός των ειδικότερων προθεσμιών που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

2. Η δήλωση συμβατότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη ή τη διατήρηση σε ισχύ της άδειας καταλληλότητας εκάστοτε τύπου ΦΗΜ, καθώς και για τη νόμιμη χρήση των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης «ERP», προκειμένου το εν λόγω λογισμικό να διασυνδέεται με τους ΦΗΜ ή με τα λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

3. Οι οντότητες που υποστηρίζουν τεχνικά τους τύπους ΦΗΜ και ERP για τις οποίες έχουν υποβληθεί δηλώσεις συμβατότητας οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες διασύνδεσης εντός των ειδικότερων προθεσμιών που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση επέρχονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

4. Η ΑΑΔΕ δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί τις Δηλώσεις Συμβατότητας των οντοτήτων των άρθρων 4 και 5 της παρούσας εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν υποβληθεί βάσει ψευδών, ανακριβών ή αλλοιωμένων δεδομένων και τεχνικών ενδείξεων. Τυχόν ανάκληση της Δήλωσης Συμβατότητας επιφέρει τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

Άρθρο 8

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!