Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 36518/2024 Αποζημίωση των ΚΔΗΦ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρία. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 36518

ΦΕΚ B' 3568/20.06.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ49481/ 16.5.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία για το έτος 2023» (Β’ 3290).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τo άρθρο 21 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

10. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

11. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

12. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

13. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

15. Την υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ49481/16.5.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία για το έτος 2023» (Β’ 3290).

16. Την υπ’ αρ. 31837/14.04.2024 (ΑΔΑ: 6Ω6Μ46ΝΛ2ΑΗΟΣ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 7.150.000,00 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 46824 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

17. Την υπ’ αρ 32061/15.05.2024 εισηγητική έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία εκτιμάται ετησίως σε 11.800.000,00 ευρώ, ενώ ειδικά για το οικονομικό έτος 2023 η δαπάνη ανέρχεται σε 7.150.000,00 ευρώ καθώς αφορά διάστημα μεταγενέστερο της ημερομηνία έκδοσης της υπό τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης (16.5.2023). Η δαπάνη μετά τη συμβασιοποίηση όλων των ΚΔΗΦ εκτιμάται πως θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 24.000.000 ευρώ ετησίως. Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 1034-201-0000000, ΑΛΕ 2310506012 του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

19. Το από 28/03/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΟΠΥΥ με επικαιροποιημένους πίνακες δαπανών,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ49481/ 16.5.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία για το έτος 2023» (Β’ 3290), ως ακολούθως:

Άρθρο Μόνο

1. Το ΘΕΜΑ της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία».

2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία από Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης, με πιστώσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας».

3. Το άρθρο 8 «Μεταβατικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Υφίσταμενες συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος, αλλά όχι αργότερα από την 31.12.2024.

2. Υφιστάμενες διατάξεις που αντιβαίνουν στην παρούσα, παύουν να ισχύουν».

4. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ49481/16.5.2023 κοινής υπουργικής απόφασης παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.12.2026.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!