Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. Δ12γ/ΓΠ 49481/2023 Αποζημίωση των ΚΔΗΦ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρία

Αριθμ. Δ12γ/ΓΠ 49481

ΦΕΚ B' 3290/18.05.2023

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία για το έτος 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τo άρθρο 21 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Τα άρθρα 10 επ. του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 125).

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

12. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Το π.δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Α’ 166).

19. Το άρθρο 28 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π./80157/2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).

20. Την υπ' αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση «Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 45 ’’ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) ΠΑΙΔΙΩΝ/ ΕΦΗΒΩΝ’’ της υπό στοιχεία Φ90380/25916/3294/2011 (Β' 2456) ’’Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)’’, όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 (Β’ 4898) κοινή υπουργική απόφαση».

21. Την υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/1993 κοινή υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β’ 789).

22. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

23. Tην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

24. Την υπ’ αρ. 11257/31-1-2023 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού 90.000.000 €, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 14489 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΝ9Ξ46ΜΤΛΚ-Ι20)

25. Την υπ’ αρ. 40009/13-4-2023 εισηγητική έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία για το οικονομικό έτος 2023 εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 ευρώ, θα καλυφθεί δε από τον Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506012 «Επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα», του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του οικονομικού έτους 2023. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4549/2018.

27. Το από 14/3/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΟΠΥΥ με επικαιροποιημένους πίνακες δαπανών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης για το έτος 2023 των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία από Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης, με πιστώσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης της παρούσας είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ατομικές επιχειρήσεις (α) που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, και (β) είναι συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Κατά την κατάρτιση νέας σύμβασης και σε κάθε περίπτωση από 01.01.2024, ειδικώς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Στην περίπτωση που έχει λήξει, αρκεί να έχουν υποβάλει αίτημα ανανέωσής της πριν την λήξη της και να μην έχει απορριφθεί.

3. Οι συμβάσεις καταρτίζονται μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος.

Άρθρο 3

Ωφελούμενοι

1. Ωφελούμενοι για τους οποίους καταβάλλεται αποζημίωση είναι τα άτομα, ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα, που διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α., συμμετέχουν σε Κ.Δ.Η.Φ. και για την συμμετοχή τους αυτή,

α) είτε αποζημιώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας είτε μέσω ατομικών αιτημάτων είτε μέσω συμβάσεων,

β) είτε να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας για τουλάχιστον μία πάθηση από τις αναφερόμενες στην υπ' αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ή το συνολικό ποσοστό αναπηρίας τους να ισούται ή να υπερβαίνει το 67%.

2. Ειδικώς οι ανήλικοι, μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι με μόνη την υποβολή ηλεκτρονικού εισηγητικού ιατρικού φακέλου για την έκδοση πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. ή με μόνη την εγκριτική ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση ειδικών θεραπειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 4

Χρηματοδοτούμενες Υπηρεσίες

1. Οι χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες είναι αυτές που ορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και ειδικότερα.:

α) στο π.δ. 395/1993 (Α’ 166) και

β) στην υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/1993 (Β’ 789) υπουργική απόφαση.

2. Η καταβολή αποζημίωσης για την λήψη υπηρεσιών από Κ.Δ.Η.Φ. δεν αποστερεί τον Ωφελούμενο από το τυχόν δικαίωμα του σε οικονομική ενίσχυση λόγω αναπηρίας που καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., ούτε από τη λήψη παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θεραπειών παιδιών και εφήβων.

3. Η ταυτόχρονη καταβολή αποζημίωσης βάσει της παρούσας και των υπό στοιχεία 91778/2022 (Β’ 5186) και Δ12γ/ΓΠοικ.21836/644/2020 (Β’ 2363) κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και ειδικών θεραπειών επιτρέπεται, και δεν αποτελεί διπλή παροχή, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ε.Κ.Π.Υ.

4. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση για άτομα για τα οποία ο φορέας του άρθρου 2 λαμβάνει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για την ίδια υπηρεσία.

Άρθρο 5

Ημερήσια Αποζημίωση

1. Η ημερήσια αποζημίωση καθορίζεται ανά Ωφελούμενο, ως εξής:

α) για ημερήσια φροντίδα τεσσάρων (4) έως οκτώ (8) ωρών, ανέρχεται σε 40 ευρώ,

β) για ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών, ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά από και προς το Κ.Δ.Η.Φ.

2. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τις ημέρες που ο Ωφελούμενος απουσίαζε από το Κ.Δ.Η.Φ. ή το Κ.Δ.Η.Φ. δεν λειτούργησε, με την επιφύλαξη των άρθρων 61 του ν. 4921/2022 (Α’ 75) και 57 του ν. 4997/2022 (Α’ 219),

3. Κατ’ εξαίρεση προς την παρ. 2, αποζημιώνονται έως 30 ημέρες νοσηλείας του Ωφελούμενου ετησίως σε δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ή κέντρο αποκατάστασης, καθώς και έως 8 ημέρες ανά μήνα εφόσον η απουσία είναι ιατρικώς δικαιολογημένη.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά, Έλεγχος και Υποβολή δαπανών

1. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τους φορείς του άρθρου 2 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η υποβολή δαπανών διενεργείται σε μηνιαία βάση.

2. Οι φορείς του άρθρου 2 υποβάλλουν:

α) άπαξ κατά την κατάρτιση της σύμβασης και εκ νέου εάν τροποποιηθούν:

 • τα συστατικά τους έγγραφα,
 • τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκπροσώπησή τους,
 • τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους,
 • την άδεια Κ.Δ.Η.Φ, στην οποία σημειώνονται υποχρεωτικώς (αα) η δυναμικότητα, (ββ) η κατηγορία Κ.Δ.Η.Φ., βάσει των διακρίσεων της υπό στοιχεία Π4α/ οικ. 4633/1993 (Β’ 789) και (γ) η πραγματική διάρκεια ημερήσιας λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ. κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 5,
 • βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α’ 22),
 • ειδικώς οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την πιστοποίησή τους,

β) για κάθε εκκαθάριση, για κάθε ωφελούμενο:

 • δημόσια έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ωφελούμενου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης),
 • πιστοποίηση αναπηρίας στην περίπτωση 1β του άρθρου 3 (εκτός αν διατίθεται διαλειτουργικώς),
 • εκτύπωση του ηλεκτρονικού εισηγητικού ιατρικού φακέλου για την έκδοση πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. ή της εγκριτικής ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσης ειδικών θεραπειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι ανήλικος και δεν διαθέτει πιστοποίηση αναπηρίας,

γ) για κάθε εκκαθάριση:

 • τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό,
 • παρουσιολόγιο υπό την μορφή πίνακα, υπογεγραμμένου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου φορέα, όπου αναφέρονται ανά ωφελούμενο τα ταυτοποιητικά του στοιχεία και οι ημέρες και ώρες παρουσίας του στο Κ.Δ.Η.Φ.,
 • φορολογική ενημερότητα,
 • ασφαλιστική ενημερότητα,
 • πιστοποιητικό φερεγγυότητας.

3. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων δύναται να διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαλειτουργικώς, με διασταύρωση δεδομένων που τηρούνται σε βάσεις δεδομένων του δημοσίου και παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Στην περίπτωση αυτή παραλείπεται η υποβολή έγχαρτων δικαιολογητικών.

4. Η δαπάνη βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0673.05 του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση πιστώσεων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταβιβάζει ετησίως τις αναλογούσες πιστώσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους σκοπούς του άρθρου 1. Το εν λόγω ποσό εγγράφεται στον οικείο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Προς τούτο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλει ετησίως σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνοδευόμενο από συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο σημειώνονται ανά φορέα:

 • επωνυμία φορέα,
 • διακριτικός τίτλος φορέα,
 • νομική μορφή φορέα,
 • διεύθυνση έδρας φορέα,
 • διακριτικός τίτλος δομής/παραρτήματος,
 • διεύθυνση δομής/παραρτήματος,
 • ΑΦΜ φορέα,
 • κατηγορία άδειας Κ.Δ.Η.Φ., κατά τις διακρίσεις της υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/1993 κοινής υπουργική απόφασης,
 • ωράριο λειτουργίας κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 5,
 • συνολικό αριθμό ωφελούμενων για τους οποίους καταβλήθηκε αποζημίωση,
 • τα ποσά που καταβλήθηκαν μηνιαίως.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τηρεί στο αρχείο του αναλυτικά στοιχεία ανά ωφελούμενο:

 • επωνυμία φορέα,
 • διακριτικός τίτλος δομής/παραρτήματος,
 • ΑΦΜ φορέα,
 • κατηγορία φορέα, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 2,
 • ονοματεπώνυμο,
 • πατρώνυμο,
 • ΑΜΚΑ,
 • ΑΦΜ,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • ημερομηνία έναρξης παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΚΔΗΦ,
 • κατηγορία ωφελούμενου κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3,
 • συνολικό αριθμό ημερών για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση.

Τα ως άνω στοιχεία είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδεχόμενο έλεγχο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

1. Υφιστάμενες συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την σύναψη νέων συμβάσεων, αλλά όχι αργότερα από την 31.12.2023.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι όροι που είναι αντίθετοι με τις διατάξεις της και αντικαθίστανται από αυτές.

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως την 31η.12.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!