Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε/2796/2024 Επιχορήγηση για το 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων. Τροποποίηση απόφασης

Δείτε την απόφαση A. 1105/2022 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Ε/2796

ΦΕΚ B' 3565/19.06.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126)» (Β' 4190).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 126), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 5111/2024 «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις» (Α' 76),

2. του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως του στοιχείου β' της παρ. 3 αυτού,

3. του υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187),

4. του υπ’ αρ. 1301/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 460/2020 (Ι 099),

5. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

6. του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 236),

7. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/ 2022, Α' 190),

8. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),

9. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),

10. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

11. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

12. του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103),

13. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

14. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' 236),

15. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),

16. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133),

17. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),

18. της υπό στοιχεία Υ18/17.5.2024 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη» (Β' 2814),

19. της υπό στοιχεία Υ12/7.7.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β' 4403),

20. του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91),

21. της υπ’ αρ. 84913 ΕΞ 2024/17.6.2024 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστο Δήμα» (Β' 3472),

22. της υπ' αρ. 1/20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

23. της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014, (Β' 2573)» (Β' 2857),

24. της υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

25. της από 19.6.2024 εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

26. της υπό στοιχεία Α.Π. 86808 ΕΞ 2024/19.6.2024 εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από την οποία προκύπτει ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πέραν αυτής που προκλήθηκε από την τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126), καθώς με την εν λόγω τροποποίηση επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι της σχετικής επιχορήγησης.

ΙΙ. Την υπό στοιχεία (2023/C 101/03) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 2023/C/1188 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

ΙΙΙ. Την υπό στοιχεία C (2024) 2823 fina1/26.4.2024 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΙV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126)» (Β' 4190), ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Απορροφώσα επιχείρηση: Ως απορροφώσα επιχείρηση θεωρείται για τους σκοπούς της παρούσας, η επιχείρηση για την οποία την 15.3.2024 έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση της απορρόφησης, με οποιαδήποτε διάταξη νόμου, επιχειρήσεων που έλαβαν την αρχική ενίσχυση και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 (Δικαιούχοι) τροποποιείται ως εξής:

«3. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την αρχική ενίσχυση ή έχουν απορροφήσει επιχειρήσεις που έχουν λάβει την αρχική ενίσχυση και την 15.3.2024 πληρούν επιπλέον σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια: ...».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 5 (Διαδικασία υποβολής αίτησης, υποβολής λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων περί του ύψους της δαπάνης, διασταύρωση και εκκαθάρισης αυτής) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για την χορήγηση της πρόσθετης ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSuppοrt αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης από την 10η Ιουνίου 2024 μέχρι και την 20η Ιουνίου 2024. Η αιτούσα επιχείρηση δηλώνει τις επιχειρήσεις που απορρόφησε καθώς και τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία οικονομική οντότητα και τις ενισχύσεις που αυτές έχουν λάβει δυνάμει καθεστώτων που στηρίζονται στο Τμήμα 2.1 της υπό στοιχεία (C2022) 131 Ι/01 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ίσχυε και της υπό στοιχεία 2023/C 101/03 ανακοίνωσης «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ισχύει, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το πρότυπο που προσαρτάται ως Παράρτημα της παρούσας.».

4. Τροποποιείται το Παράρτημα (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης) και διαμορφώνεται ως εξής:

Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126)» (Β' 4190) παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!