Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.Δ.ΦΟ.Σ 1071432 ΕΞ 2024 Καταστροφή αδιαβάθμητου, ανενεργού αρχειακού υλικού, σε έντυπη μορφή, της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375196
E-Mail:dos@aade.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΘΘ446ΜΠ3Ζ-ΜΙΧ
Αθήνα , 19/6/2024
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Δ.ΦΟ.Σ 1071432 ΕΞ 2024

Θέμα: «Καταστροφή αδιαβάθμητου, ανενεργού αρχειακού υλικού, σε έντυπη μορφή, της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των π.δ.:

i) 276/2000 «Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Α'226),

ii) 162/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών» (Α'42), iii) 87/1981 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (Α'27)»,

β) του Κεφαλαίου Α' του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94),

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1112903ΕΞ2014/31-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπεύθυνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β'2153 και 2291), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Γ 1049791 ΕΞ 2024/26-04-2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Χρόνος διατήρησης των εγγράφων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και διαδικασία εκκαθάρισης του ανενεργού αρχείου αυτών».

4. Το υπό στοιχεία Δ.Υ. 1-5-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσης.

5. Το υπό στοιχεία Ο ΑΤΥΥΠΔ 0003113ΕΞ2020/31-12-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων «Οδηγίες για την ασφαλή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε έντυπη μορφή».

6. Την ανάγκη εκκαθάρισης του αρχείου της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων από το αδιαβάθμητο ανενεργό αρχειακό υλικό αυτής, που τηρείται σε έντυπη μορφή, στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης των χώρων εργασίας.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την καταστροφή του αδιαβάθμητου αρχειακού υλικού, σε έντυπη μορφή, της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.), του οποίου έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησής του, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις και συμπεριλαμβάνεται στις δύο (2) συνημμένες, στην παρούσα απόφαση, καταστάσεις των Τμημάτων Α'Διεθνών Φορολογικών Συμβάσεων & Αμοιβαίου Διακανονισμού και Β'Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της Φορολογίας της Δ.Δ.ΦΟ.Σ., με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!