Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΑΛΕ/οικ. Εμπ. 1345/2024 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/ 24-02-2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες ή κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» (Β’ 1576).

Αριθμ. ΕΑΛΕ/οικ. Εμπ. 1345

ΦΕΚ B' 3411/13.06.2024

1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/ 24-02-2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες ή κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» (Β’ 1576).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 4 και 71 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Το άρθρο 34 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228).

4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τον ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

6. Το άρθρο 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Την περ. γ της παρ. 7 του άρθρου 90, του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ του άρθρου 8 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).

8. Το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών 2 ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 125).

9. Τον ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

10. Το άρθρο 28 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Το άρθρο 43 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Το π.δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Α’ 166).

14. Το π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (Α’ 70).

15. Το άρθρο 3 του π.δ. 383/2002 «Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας» (Α’ 332).

16. To π.δ. 101/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/ Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (Α’ 194).

17. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

19. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

20. Το π.δ. 02/2024 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

21. Το άρθρο 5 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

22. Την υπ’ αρ. οικ.146163/3-05-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (Β’ 1537).

23. Την υπό στοιχεία Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.69144/ 30-06-2005 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ) (άρθρο 10 του ν. 2072/1992)» (Β’ 973).

24. Την υπό στοιχεία Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.69144/ 30-06-2005 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ) (άρθρο 10 του ν. 2072/1992)» (Β’ 973).

25. Την υπό στοιχεία Π4α οικ. 4633/1993/29-09-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2072/1992» (Β’ 789).

26. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/ 13-3-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων» (Β’ 713).

27. Την υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./οικ.55762/26-06-2014, απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (Β’ 1802).

28. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.65432/14-10-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ3γ/Γ.Π. 58976/2.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Β’ 2746)» (Β’ 4583).

29. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.37687/11-7-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας, «Καθορισμός κριτηρίων ποιότητας του άρθρου 4 του ν.4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας» (Β’ 3711), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 65719/30-11-2022 όμοια υπουργική απόφαση (Β’ 6300).

30. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/1906-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 (Β’ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β’ 1218), ΕΑΛΕ/Γ.Π.51391/ 24-12-2020 (Β’ 5821), ΕΑΛΕ/Γ.Π.68808/2021 (Β’ 302/2022) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.47749/14-12-2022 (Β’ 6544) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

31. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/24-02-2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες η κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» (Β’ 1576).

32. Την υπ’ αρ. 49 απόφαση της 939ης/01-03-2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. οικ. Εμπ. 244/04-03-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

33. Την υπό στοιχεία Β2β,Β1α/Γ.Π.14563/13-03-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αναμένεται αυξημένο ποσό rebate από την εφαρμογή της αυξημένης κλίμακας του 40% για την περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 4 και ενδεχόμενη απώλεια rebate από τις περιπτώσεις των παρ. 5 και 6 του ίδιου άρθρου. Συνεπώς, από τις σχετικές τροποποιήσεις επέρχεται ανακατανομή των ποσών rebate μεταξύ των υποκατηγοριών των παρόχων, οι οποίες δεν δύναται να υπολογιστούν καθώς εξαρτώνται από τον βαθμό συμμόρφωσης ή μη των παρόχων των εν λόγων κατηγοριών.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επιπρόσθετη δαπάνη θα προκαλέσει επιβάρυνση στον ΚΑΕ 0673.01 «Δαπάνη για ιδιωτικές κλινικές» η οποία είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και θα αντισταθμιστεί με ισόποση αύξηση εσόδου λόγω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, χωρίς να επηρεάζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2024. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/24-02-2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες ή κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» το οποίο διαμορφώνεται ως κάτωθι:

Άρθρο 4

Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι ιδιωτικές γενικές κλινικές, συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα ΚΑΑ-ΚΝ, που βρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται στους όρους της παρούσας, με υποχρέωση προσαρμογής για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω δίνεται περίοδος προσαρμογής στους φορείς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, με εξαίρεση το κριτήριο 10 των ΚΑΑ-ΚΝ όπου η εφαρμογή του θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η μη συμμόρφωσή του φορέα μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, του επιφέρει μηδενική συνολική βαθμολογία και κατάταξη στην υψηλότερη % κλίμακα rebate των πινάκων του παραρτήματος 1 και 2.

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ειδικές άδειες και βεβαιώσεις λειτουργίας. Για τους παραπάνω φορείς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων και την αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τη συμβατική σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

4. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται οι κανονιστικές διατάξεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. Για τους φορείς εκείνους που εδρεύουν στις περιφέρειες ή δήμους που βρίσκονται στο στάδιο της απολιγνιτοποίησης όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 4872/2021 (Α’ 247),δίνεται παράταση έως 2 έτη του χρόνου εφαρμογής της παρούσης υπουργικής απόφασης.

6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης των οριζόμενων στην παρούσα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ ή Κοινωφελή Ιδρύματα που διατηρούν σύμβαση παροχής υπηρεσιών Νοσηλείας και Αποκατάστασης με τον Οργανισμό.

7. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με χρόνο εφαρμογής αυτής 4 μήνες μετά από τη δημοσίευσή της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/ 24-02-2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» (Β’ 1576).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!