Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 701/159857/2024 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά το έτος 2022.

Αριθμ. 701/159857

ΦΕΚ B' 3317/12.06.2024

Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά το έτος 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tης παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),

β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),

γ) της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66),

δ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και της υπ’ αρ. 102928/2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),

η) του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ι) του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

ια) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

ιβ) της υπ’ αρ. 146/40686/09.02.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 1151),

ιγ) της υπό στοιχεία 68208 ΕΞ 2023/03.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από α) τις πυρκαγιές μηνός Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου και γ) την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 2985),

ιδ) της υπό στοιχεία 68306 ΕΞ 2023/03.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από α) τις πυρκαγιές μηνός Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρει ας Βόρειου Αιγαίου και γ) την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 2985).

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις.» (Α’ 139).

3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2023-2027 (2022/C 485/01).

4. Το υπό στοιχεία C (2023) 8230 final/28.11.2023 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του καθεστώτος SA 108744 (2023/N) «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων - Επαναφορά του καθεστώτος SA.45002 με τροποποιήσεις».

5. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής “Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3967)».

6. Το από 4.4.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΚΕΜΚΕ.

7. Την υπό στοιχεία 2/142377/ΔΠΓΚ/13.09.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2025 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-5010000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: 64Κ7Η-Λ04.

8. Την υπό στοιχεία 2/113301/ΔΠΓΚ/29.12.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2026 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-5010000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: Ρ9ΤΒΗ-ΠΒ4.

9. Το υπ’ αρ. 2950/06.03.2024 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.

10. Την υπ’ αρ. 312/74964/13.03.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε’ του ν. 4270/2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 2024, αλλά προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.600.000 € ευρώ σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2025 και 2026 για την υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2022», η οποία αναλύεται σε 1.000.000 € για το οικονομικό έτος 2025 και 1.600.000 € για το οικονομικό έτος 2026 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για κάθε οικονομικό έτος 2025 και 2026 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λήψη των μέτρων και αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίησή τους, υπέρ των γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά το έτος 2022 και δεν έχουν ενταχθεί ή που έχουν εν μέρει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021. Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιωτική χώρα, μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων. Στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται η νήσος Κρήτη και η Εύβοια.

Άρθρο 1

Ζημιές από πυρκαγιές που δεν έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66),

Πίνακας πυρκαγιών που εντάσσονται στην παρούσα απόφαση ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών φυτικού κεφαλαίου, παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ - Δ.Ε. - Δ/Τ.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)
Αρκαδίας Δ. Μεγαλόπολης Δ.Ε. Φαλαισίας (Τ.Κ. Λεονταρίου, Ρουτσίου) 19/07/2022 1.500
Αττική (Ανατολική) Δ.Παλλήνης Δ.Ε. Παλλήνης (Δ.Κ. Παλλήνης, Οικισμός Ντράφι) 19/07/2022 28.360
Δ. Ραφήνας-Πικερμίου Δ.Ε. Πικερμίου (Δ.Κ. Πικερμίου)
Αττική (Δυτική) Δ. Μάνδρας- Ειδυλλίας Δ.Ε. Βιλίων (Δ.Κ. Βιλίων) 05/07/2022 1.560
Δ. Μεγαρέων - Δ.Ε. Μεγαρέων (Δ.Κ. Μεγαρέων) 20/07/2022 2.440
Αττικής (περιφ. Αττικής - ΠΕ Νήσων) Δ. Κυθήρων ΠΕ Νήσων - Δ.Ε. Κυθήρων (Τ.Κ. Ποταμού) 05/09/2022 700
Αχαΐας Δ. Δυτικής Αχαίας Δ.Ε. Ωλενίας (Τ.Κ. Πορτών) 03/07/2022 5.000
Δ. Ερυμάνθου Δ.Ε. Φαρρών (Τ.Κ. Πλατανόβρυσης) 16/07/2022 1.814
Δ. Πατρέων Δ.Ε. Μεσατίδος (Τ.Κ. Καλλιθέας) 16/07/2022
Βοιωτίας Δ. Τανάγρας Δ.Ε. Σχηματαρίου - (Τ.Κ. Σχηματαρίου) 29/07/2022 1.000
Δ. Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας Δ.Ε. Διστόμου (Τ.Κ. Διστόμου)
Δωδεκανήσου Δ. Ρόδου - Δ.Ε. Καμείρου (Τ.Κ. Σορωνής) 05/04/2022 760
Έβρου Δ. Αλεξανδρούπολης,- Δ.Ε. Τραιανούπολης (Τ.Κ. Άνθειας οικισμός Αριστήνου) 14/07/2022 500
Εύβοιας Δ. Κύμης- Αλιβερίου Δ.Ε. Κονιστρών (Τ.Κ. Βρύσης, Κρεμαστού) 18/06/2022 1.100
Ζακύνθου Δ. Ζακύνθου Δ.Ε. Αρτεμισίων (Τ.Κ. Άγιου Λέοντα) 06/07/2022 768
Ηλείας Δ. Ήλιδος Δ.Ε. Πηνείας (Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου, Λάτα, Μαζαρακίου) 03/07/2022 5.000
Δ. Ήλιδος Δ.Ε. Πηνείας (Τ.Κ. Αγνάντων, Λουκά) 21/07/2022 600
Δ. Πηνειού Δ.Ε. Τραγανού (Τ.Κ. Τραγανού) 21/07/2022 550
Δ. Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Δ.Ε. Σκιλλουντίας (Τ.Κ. Βρίνας, Γρύλλου, Καλλίκωμου, Κρεστένων, Μακρισίων, Σκιλλουντίας) 24/07/2022 7.320
Κεφαλληνίας Δ. Ληξουρίου Δ.Ε. Παλικής (Τ.Κ. Αγίας Θέκλης, Κοντογενάδας, Κουβαλάτων) 21/09/2022 800
Μεσσηνίας Δ. Πύλου Νέστορος - Δ.Ε. Κορώνης (Τ.Κ. Χρυσοκελαριάς) 23/07/2022 3.300
Ξάνθης Δ. Τοπείρου - Δ.Ε. Τοξοτών (Τ.Κ. Τυμπάνου) 06/08/2022 640
Πέλλας Δ. Σκύδρας - Δ.Ε. Μενηίδος (Τ.Κ. Ανύδρου, Καλής) 23/06/2022 2.500
Σάμου Δ. Δυτικής Σάμου - Δ.Ε. Μαραθόκαμπου (Τ.Κ. Μαραθόκαμπου, Καλλιθέας) 13/07/2022 4.420

Άρθρο 2

Ζημιές από πυρκαγιές που έχουν ενταχθεί εν μέρει στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66),

Οι οριοθετημένες περιοχές, για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021, για την αντιμετώπιση ζημιών από:

α) τις πυρκαγιές μηνός Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης,

β) την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου και

γ) την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Πίνακα που ακολουθεί, εντάσσονται στην παρούσα απόφαση ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων, που δεν αποζημιώνονται με αποφάσεις πού έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του ν. 4797/2021, για του ίδιους δικαιούχους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ - Δ.Ε. - Δ/Τ.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)
Λέσβου Δ. Δυτικής Λέσβου Δ.Ε. Πολιχνίτου (Τ.Κ. Σταυρού, Βρίσας) 23/07/2022 26.070
Ρεθύμνου Δ. Αγ. Βασιλείου - Δ.Ε. Φοίνικα (Τ.Κ. Ροδακίνου) 05/07/2022 550
Δ. Αγ. Βασιλείου - Δ.Ε. Φοίνικα (Τ.Κ. Ροδακίνου, Μελάμπων, Ορνέ, Σακτουρίων, Κρύας Βρύσης) 15/07/2022 19.000
Φωκίδας Δ. Δελφών - Δ.Ε. Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Τ.Κ. Σερνικακίου), Δ.Ε. Δελφών (Τ.Κ. Χρισσού) 04/07/2022 2.660

Άρθρο 3

Όροι χορήγησης ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων [υπ’ αρ. 146/40686/09.02.2024 (Β’ 1151) κοινή υπουργική απόφαση], υπό του οποίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα προβλέπεται υποβολή αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, σε αντίθεση με τις διατάξεις του έως τώρα ισχύοντος Κανονισμού [υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 (Β’ 4562) κοινή υπουργική απόφαση] που προέβλεπε την υποβολή αρχικής και οριστικής αίτησης χορήγησης ενίσχυσης.

Λόγω της μεταβατικής περιόδου στην ισχύ των διατάξεων του νέου Κανονισμού, κατ’ εξαίρεση, θα εκδοθεί ανακοίνωση από τον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου οι παραγωγοί να οριστικοποιήσουν τις υποβληθείσες δηλώσεις καθώς και να τους δοθεί το δικαίωμα υποβολής δήλωσης για ζημιά που έχουν υποστεί στο φυτικό κεφάλαιο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, για τις περιπτώσεις του άρθρου 1 της παρούσης.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 146/40686/09.02.2024 (Β’ 1151) κοινής υπουργικής απόφασης , θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι δίδουν τη συναίνεσή τους για την «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων» στον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αφορά κατά κύριο λόγο σε φορολογικά στοιχεία (δήλωση γεωργικού εισοδήματος, συνολικό ατομικό και οικογενειακό εισόδημα,μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, όπως δηλώνεται στα φορολογικά έντυπα), καθώς και στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 146/40686/09.02.2024 (Β’ 1151) κοινή υπουργική απόφαση, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021) και η «Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματά τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα

Άρθρο 4

Λοιπές διατάξεις

1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων [υπ’ αρ. 146/40686/09.02.2024 - (Β’ 1151)] κοινή υπουργική απόφαση] καθώς και της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένου του ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίζονται ή αναζητούνται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του προαναφερθέντος Κανονισμού για την παρούσα. Δεν αποζημιώνονται εκμεταλλεύσεις για ζημιές που είναι ενταγμένες σε άλλο πρόγραμμα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του προαναφερθέντος Κανονισμού.

2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την υπ’ αρ. 316179/16061/26.11.2004 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 € ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 10.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2026.

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!